Benešov

ExpoziceCitlivostEmisePřipravenostEXP1 - Průměrná roční teplota vzduchuEXP1EXP2 - Tropické dny 23 den ()EXP2EXP3 - Tropické noci 234234 den ()EXP3EXP4 - Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměruEXP4EXP5 - Počet epizod přívalových povodní v minulosti za posledních 5 letEXP5EXP6 - Říční záplavy v minulostiEXP6EXP8 - Výskyt extrémních meteorologických jevůEXP8EXP9 - Hydrologické sucho za posledních 5 letEXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI) EXP10AD1 - Plochy zelené infrastruktury ve městě 22 % ()AD1AD2 - Dostupnost ploch parků, lesoparků a jiných typů veřejné zeleně odpovídající kvality 0.545455 % ()AD2AD3 - Zastavěné, zpevněné a nepropustné plochy 62 % ()AD3AD4 - Populace nejvíce zranitelná vlnám veder 12 % ()AD4AD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektůAD10AD13 - Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města na obyvatele AD13AD15 - Kapacita retenčních nádrží pro zadržení srážkových vod v území AD15AD16 - Počet mimořádných událostí AD16GOV1 - Existence adaptačního plánu/strategie/akčního plánu, management, implementace, sběr dat GOV1GOV2 - Podíl finančních prostředků na realizaci adaptačních opatření z celkového rozpočtu města GOV2GOV3 - Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánuGOV3GOV4 - Podíl finančních prostředků na realizaci mitigačních opatření z celkového rozpočtu městaGOV4GOV11 - Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výroběGOV11GOV12 - Počet osvětových akcí GOV12GOV13 - Informace: Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) GOV13MIT1 - Spotřeba dálkového tepla MIT1MIT2 - Spotřeba elektřinyMIT2MIT3 - Spotřeba zemního plynu MIT3MIT4 - Dopravní výkon v individuální automobilové dopravěMIT4EXP 12%ExpoziceAD 19%Citlivost a kapacitaGOV 10%PřipravenostMIT 10%Emise13%Celkem

Klimatický štítek

Klimatický štítek je výsledkem hodnocení měst, městských částí a budov z hlediska jejich příspěvku ke změně klimatu (emise) a schopnosti přizpůsobení se jí (adaptace).

Jedná se o souhrnné zobrazení celkového hodnocení ve formě několika soustředných kružnic rozdělených na čtyři kvadranty. Ty znázorňují čtyři hlavní oblasti hodnocení přístupu města, městské části nebo budovy v oblasti adaptace na změnu klimatu (expozice, citlivost a kapacita) a emise, neboli uvolňování skleníkových plynů. Každá oblast je dále rozdělena na menší výseče, které jsou reprezentovány dílčími indikátory (faktory), které danou oblast zastupují.

V celém štítku je použito 5 barev (červená, oranžová, žlutá, světle zelená a tmavě zelená), které svým vyjádřením indikují negativní (červená) nebo pozitivní (tmavě zelená) stav či vývoj daného systému, který použité indikátory popisují. Na jednom štítku je tedy možné zhodnotit stav/vývoje dílčích indikátorů (například spotřeby elektřiny na hlavu nebo dostupnosti zeleně) celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjádřen jak středovou hodnotou KLIMASKENU (označovanou také jako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF), tak barevným vyjádřením.

(odhad)(měření, výpočet)
%