Benešov

ExpoziceCitlivostEmisePřipravenostEXP1 - Průměrná roční teplota vzduchuEXP1EXP2 - Rozdíl počtu tropických dní ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 23 den ()EXP2EXP3 - Rozdíl počtu tropických nocí ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 234234 den ()EXP3EXP4 - Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměruEXP4EXP5 - Počet epizod přívalových povodní v minulosti za posledních 5 letEXP5EXP6 - Četnost říčních záplav, kdy dochází k vybřežení toku za posledních 5 letEXP6EXP8 - Počet dní s výskytem extrémních meteorologických jevů (silný vítr, krupobití, silné bouřky, ledovka, námraza, přívaly sněhu)EXP8EXP9 - Počet dní s výskytem hydrologického sucha za posledních 5 letEXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI)EXP10AD1 - Plochy zelené infrastruktury ve městě 22 % ()AD1AD2 - Dostupnost ploch veřejné zeleně odpovídající kvality 0.545455 % ()AD2AD3 - Zastavěné, zpevněné a nepropustné plochy 62 % ()AD3AD4 - Populace nejvíce zranitelná vlnám veder 12 % ()AD4AD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektůAD10AD13 - Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města/městské části/obce na obyvatele města/městské části/obceAD13AD15 - Množství srážkové vody zachycené v katastrálním územíAD15AD16 - Počet mimořádných klimatických událostíAD16GOV1 - Strategicko-institucionální situace města v oblasti adaptace na dopady změny klimatuGOV1GOV2 - Prostředky vynaložené na realizaci adaptačních opatřeníGOV2GOV3 - Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánuGOV3GOV4 - Finanční prostředky na realizaci mitigačných opatření z celkového rozpočtu městaGOV4GOV11 - Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výroběGOV11GOV12 - Počet osvětových akcí pro obyvatele a místní aktéry zaměřených na vzdělávání a zvyšování kompetencí (způsobilosti) v oblasti změny klimatuGOV12GOV13 - Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) GOV13MIT2 - Spotřeba elektřinyMIT2MIT1 - Spotřeba dálkového tepla MIT1MIT3 - Spotřeba zemního plynu MIT3MIT4 - Dopravní výkon v individuální automobilové dopravěMIT4EXP 12%ExpoziceAD 19%Citlivost a kapacitaGOV 10%PřipravenostMIT 10%Emise13%Celkem

Klimatický štítek

Klimatický štítek je výsledkem hodnocení měst, městských částí a budov z hlediska jejich příspěvku ke změně klimatu (emise) a schopnosti přizpůsobení se jí (adaptace).

Jedná se o souhrnné zobrazení celkového hodnocení ve formě několika soustředných kružnic rozdělených na čtyři kvadranty. Ty znázorňují čtyři hlavní oblasti hodnocení přístupu města, městské části nebo budovy v oblasti adaptace na změnu klimatu (expozice, citlivost a kapacita) a emise, neboli uvolňování skleníkových plynů. Každá oblast je dále rozdělena na menší výseče, které jsou reprezentovány dílčími indikátory (faktory), které danou oblast zastupují.

V celém štítku je použito 5 barev (červená, oranžová, žlutá, světle zelená a tmavě zelená), které svým vyjádřením indikují negativní (červená) nebo pozitivní (tmavě zelená) stav či vývoj daného systému, který použité indikátory popisují. Na jednom štítku je tedy možné zhodnotit stav/vývoje dílčích indikátorů (například spotřeby elektřiny na hlavu nebo dostupnosti zeleně) celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjádřen jak středovou hodnotou KLIMASKENU (označovanou také jako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF), tak barevným vyjádřením.

(odhad)(měření, výpočet)
%