Košice_5r

ExpoziceCitlivostEmisePřipravenostEXP1 - Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 1.5 °C ()EXP1EXP2 - Rozdíl počtu tropických dní ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 11.2 den (dní) ()EXP2EXP3 - Rozdíl počtu tropických nocí ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 3.3 den (dní) ()EXP3EXP4 - Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměru -5.7 den (dní) ()EXP4EXP5 - Počet epizod přívalových povodní v minulosti za posledních 5 letEXP5EXP6 - Četnost říčních záplav, kdy dochází k vybřežení toku za posledních 5 letEXP6EXP7 - Podíl záplavového území vymezeného čárou Q100 z celkové rozlohy administrativního území města/městské části/obce 3.3 % ()EXP7EXP8 - Počet dní s výskytem extrémních meteorologických jevů (silný vítr, krupobití, silné bouřky, ledovka, námraza, přívaly sněhu) 53.2 den (dní) ()EXP8EXP9 - Počet dní s výskytem hydrologického sucha za posledních 5 let 0 den (dní) ()EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI) 0.15 index ()EXP10AD1 - Plochy zelené infrastruktury ve městě 33.5 % ()AD1AD2 - Dostupnost ploch veřejné zeleně odpovídající kvality 55.7 % ()AD2AD3 - Zastavěné, zpevněné a nepropustné plochy 14.83 % ()AD3AD4 - Podíl počtu osob zranitelné populace vůči vlnám veder z celkového počtu obyvatel 11.54 % ()AD4AD5 - Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území AD5AD6 - Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů AD6AD7 - Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatelAD7AD8 - Počet starých ekologických zátěží na území městaAD8AD9 - Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatelAD9AD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektůAD10AD11 - Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleněAD11AD12 - Spotřeba pitné vody ve městě/městské části/obci z veřejných zdrojůAD12AD13 - Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města/městské části/obce na obyvatele města/městské části/obce 5.9 l.s-1 / 1000 obyv. ()AD13AD14 - Lesní porosty náchylné k ohrožení suchem AD14AD15 - Množství srážkové vody zachycené v katastrálním územíAD15AD16 - Počet mimořádných klimatických událostí 2.6 počet ()AD16GOV1 - Strategicko-institucionální situace města v oblasti adaptace na dopady změny klimatu 20 % ()GOV1GOV2 - Prostředky vynaložené na realizaci adaptačních opatřeníGOV2GOV3 - Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánuGOV3GOV4 - Finanční prostředky na realizaci mitigačných opatření z celkového rozpočtu městaGOV4GOV5 - Podíl obytných budov v dané energetické třídě podle potřeby tepla na vytápěníGOV5GOV6 - Podíl světelných míst veřejného osvětlení vyměněných za efektivnější zdrojGOV6GOV7 - Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvateleGOV7GOV8 - Celkový výkon náhradních zdrojů na výrobu elektřinyGOV8GOV9 - Veřejné budovy ve správě města/městské části/obce renovované za účelem zvýšení jejich adaptability na dopady změny klimatu.GOV9GOV10 - Rozloha plochy území změněné na modrozelenou infrastrukturuGOV10GOV11 - Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výroběGOV11GOV12 - Počet osvětových akcí pro obyvatele a místní aktéry zaměřených na vzdělávání a zvyšování kompetencí (způsobilosti) v oblasti změny klimatuGOV12GOV13 - Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) GOV13GOV14 - Zastavění půdy zemědělského půdního fondu (ZPF)GOV14GOV15 - Podíl energie z OZE (obnovitelná elektřina, teplo a chlad z obnovitelných zdrojů ) ve veřejných budovách ve správě městaGOV15GOV16 - Výroba energie z obnovitelných zdrojů v rámci administrativního území obceGOV16MIT1 - Spotřeba dálkového tepla 636004 kg CO₂e/obyv. ()MIT1MIT2 - Spotřeba elektřiny 960.914 kg CO₂e/obyv. ()MIT2MIT3 - Spotřeba zemního plynu 1957.67 kg CO₂e/obyv. ()MIT3MIT4 - Dopravní výkon v individuální automobilové dopravě 646.741 kg CO₂e/obyv. ()MIT4MIT5 - Spotřeba uhlí (hnědé, černé) v rámci administrativního území obce/čtvrtiMIT5MIT6 - Spotřeba dalších fosilních paliv (propan-butan, topný olej, další) v rámci administrativního území města/městské části/obceMIT6MIT8 - Dopravní výkon v kolejové dopravěMIT8MIT9 - Dopravní výkon v osobní autobusové a trolejbusové dopravě MIT9MIT10 - Dopravní výkon v letecké dopravěMIT10MIT13 - Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného skládkováním 1.30895 kg CO₂e/obyv. ()MIT13MIT14 - Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného spalováním 269.562 kg CO₂e/obyv. ()MIT14MIT15 - Celková produkce nebezpečného odpadu 1.29067 kg CO₂e/obyv. ()MIT15MIT16 - Produkce odpadní vody 26.1679 kg CO₂e/obyv. ()MIT16MIT17 - Množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) 0.0119152 kg CO₂e/obyv. ()MIT17EXP 60%ExpoziceAD 44%Citlivost a kapacitaGOV 15%PřipravenostMIT 43%Emise40%Celkem


Míra jistoty: 79.2%

Úplnost dat: 42.9%

Klimatický štítek

Klimatický štítek je výsledkem hodnocení měst, městských částí a budov z hlediska jejich příspěvku ke změně klimatu (emise) a schopnosti přizpůsobení se jí (adaptace).

Jedná se o souhrnné zobrazení celkového hodnocení ve formě několika soustředných kružnic rozdělených na čtyři kvadranty. Ty znázorňují čtyři hlavní oblasti hodnocení přístupu města, městské části nebo budovy v oblasti adaptace na změnu klimatu (expozice, citlivost a kapacita) a emise, neboli uvolňování skleníkových plynů. Každá oblast je dále rozdělena na menší výseče, které jsou reprezentovány dílčími indikátory (faktory), které danou oblast zastupují.

V celém štítku je použito 5 barev (červená, oranžová, žlutá, světle zelená a tmavě zelená), které svým vyjádřením indikují negativní (červená) nebo pozitivní (tmavě zelená) stav či vývoj daného systému, který použité indikátory popisují. Na jednom štítku je tedy možné zhodnotit stav/vývoje dílčích indikátorů (například spotřeby elektřiny na hlavu nebo dostupnosti zeleně) celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjádřen jak středovou hodnotou KLIMASKENU (označovanou také jako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF), tak barevným vyjádřením.

(odhad)(měření, výpočet)
%