Třebíč

ExpoziceCitlivostEmisePřipravenostEXP1 - Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru 1.6 °C ()EXP1EXP2 - Rozdíl počtu tropických dní za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru 10 den (dní) ()EXP2EXP3 - Rozdíl počtu tropických nocí za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru 5 den (dní) ()EXP3EXP4 - Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměru 17 den (dní) ()EXP4EXP5 - Počet epizod přívalových povodní v minulosti za posledních 5 let 0 epizoda ()EXP5EXP6 - Četnost říčních záplav, kdy dochází k vybřežení toku za posledních 5 let 0 počet ()EXP6EXP7 - Podíl záplavového území vymezeného čárou Q100 z celkové rozlohy administrativního území města/městské části/obce 0.014 % ()EXP7EXP8 - Počet dní s výskytem extrémních meteorologických jevů (silný vítr, krupobití, silné bouřky, ledovka, námraza, přívaly sněhu) 20 den (dní) ()EXP8EXP9 - Počet dní s výskytem hydrologického sucha za posledních 5 let 243 den (dní) ()EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI) 3 index ()EXP10AD1 - Plochy zelené infrastruktury ve městě 0.45 % ()AD1AD2 - Dostupnost ploch veřejné zeleně odpovídající kvality 79.34 % ()AD2AD3 - Zastavěné, zpevněné a nepropustné plochy 13.15 % ()AD3AD4 - Podíl počtu osob zranitelné populace vůči vlnám veder z celkového počtu obyvatel 18.37 % ()AD4AD5 - Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území 0 % ()AD5AD6 - Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů 15.38 % ()AD6AD7 - Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatel 3.68 % ()AD7AD8 - Počet starých ekologických zátěží na území města 2.08 počet na 1000 ha ()AD8AD9 - Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatel 0.01 % ()AD9AD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektů 23.08 % ()AD10AD11 - Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleně 100 % ()AD11AD12 - Spotřeba pitné vody ve městě/městské části/obci z veřejných zdrojů 110 l/obyv./den ()AD12AD13 - Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města/městské části/obce na obyvatele města/městské části/obce 6.84 l.s-1 / 1000 obyv. ()AD13AD14 - Lesní porosty náchylné k ohrožení suchem 90 % ()AD14AD15 - Množství srážkové vody zachycené v katastrálním územíAD15AD16 - Počet mimořádných klimatických událostí 97 počet ()AD16GOV1 - Strategicko-institucionální situace města v oblasti adaptace na dopady změny klimatu 60 % ()GOV1GOV2 - Prostředky vynaložené na realizaci adaptačních opatření 0 % ()GOV2GOV3 - Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánu 60 % ()GOV3GOV4 - Finanční prostředky na realizaci mitigačných opatření z celkového rozpočtu města 0 % ()GOV4GOV5 - Podíl obytných budov v dané energetické třídě podle potřeby tepla na vytápěníGOV5GOV6 - Podíl světelných míst veřejného osvětlení vyměněných za efektivnější zdrojGOV6GOV7 - Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvateleGOV7GOV8 - Celkový výkon náhradních zdrojů na výrobu elektřinyGOV8GOV9 - Veřejné budovy ve správě města/městské části/obce renovované za účelem zvýšení jejich adaptability na dopady změny klimatu. 0 % ()GOV9GOV10 - Rozloha plochy území změněné na zelenou infrastrukturu 0 m²/ 1000 obyv. ()GOV10GOV11 - Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výrobě 0.14 % ()GOV11GOV12 - Počet osvětových akcí pro obyvatele a místní aktéry zaměřených na vzdělávání a zvyšování kompetencí (způsobilosti) v oblasti změny klimatu 0 akcí/10 000 obyvatel ()GOV12GOV13 - Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) 5.6 % ()GOV13GOV14 - Zastavění půdy zemědělského půdního fondu (ZPF)GOV14GOV15 - Podíl energie z OZE (obnovitelná elektřina, teplo a chlad z obnovitelných zdrojů ) ve veřejných budovách ve správě městaGOV15GOV16 - Výroba energie z obnovitelných zdrojů v rámci administrativního území města / městské části/ obceGOV16EMI1 - Spotřeba dálkového tepla 33.5574 kg CO₂e/obyv. ()EMI1EMI2 - Spotřeba elektřiny 2366.87 kg CO₂e/obyv. ()EMI2EMI3 - Spotřeba zemního plynu 928.463 kg CO₂e/obyv. ()EMI3EMI4 - Dopravní výkon v individuální automobilové dopravě 1451.64 kg CO₂e/obyv. ()EMI4EMI5 - Spotřeba uhlí (hnědé, černé) v rámci administrativního území obce/čtvrtiEMI5EMI6 - Spotřeba dalších fosilních paliv (propan-butan, topný olej, další) v rámci administrativního území města/městské části/obceEMI6EMI8 - Dopravní výkon v kolejové dopravě 30.9646 kg CO₂e/obyv. ()EMI8EMI9 - Dopravní výkon v osobní autobusové a trolejbusové dopravě 22.025 kg CO₂e/obyv. ()EMI9EMI10 - Dopravní výkon v letecké dopravě 35.4288 kg CO₂e/obyv. ()EMI10EMI13 - Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného skládkováním 147.594 kg CO₂e/obyv. ()EMI13EMI14 - Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného spalováním 65.3191 kg CO₂e/obyv. ()EMI14EMI15 - Celková produkce nebezpečného odpadu 18.6582 kg CO₂e/obyv. ()EMI15EMI16 - Produkce odpadní vody 32.3759 kg CO₂e/obyv. ()EMI16EMI17 - Množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO)EMI17EXP 70%ExpoziceAD 58%Citlivost a kapacitaGOV 21%PřipravenostMIT 54%Emise51%Celkem


Míra jistoty: 20.0%

Úplnost dat: 80.4%

Klimatický štítek

Klimatický štítek je výsledkem hodnocení měst, městských částí a budov z hlediska jejich příspěvku ke změně klimatu (emise) a schopnosti přizpůsobení se jí (adaptace).

Jedná se o souhrnné zobrazení celkového hodnocení ve formě několika soustředných kružnic rozdělených na čtyři kvadranty. Ty znázorňují čtyři hlavní oblasti hodnocení přístupu města, městské části nebo budovy v oblasti adaptace na změnu klimatu (expozice, citlivost a kapacita) a emise, neboli uvolňování skleníkových plynů. Každá oblast je dále rozdělena na menší výseče, které jsou reprezentovány dílčími indikátory (faktory), které danou oblast zastupují.

V celém štítku je použito 5 barev (červená, oranžová, žlutá, světle zelená a tmavě zelená), které svým vyjádřením indikují negativní (červená) nebo pozitivní (tmavě zelená) stav či vývoj daného systému, který použité indikátory popisují. Na jednom štítku je tedy možné zhodnotit stav/vývoje dílčích indikátorů (například spotřeby elektřiny na hlavu nebo dostupnosti zeleně) celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjádřen jak středovou hodnotou KLIMASKENU (označovanou také jako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF), tak barevným vyjádřením.

(odhad)(měření, výpočet)
%Tato webová stránka používá soubory cookies

Na tomto webu používáme soubory cookies, a to k zajištění správné funkčnosti, optimalizaci, pro analýzu rozsahu a statistiky. Získané údaje jsou anonymní a sdílíme je s našimi partnery, kteří se o provoz a fungování webových stránek starají. Bez Vašeho souhlasu můžeme ukládat pouze ty cookies, které jsou nezbytné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní cookies potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoliv udělit nebo odvolat v nastavení cookies.

Nezbytné cookies jsou ty, bez kterých stránka nemůže správně fungovat. Neobejdeme se bez cookies pro uložení přihlášení.

Preferenční cookies nám umožňují zapamatovat si vaše nastavení, například filtrování a řazení nebo jazyk.

Statistické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak naše stránky používáte. Využíváme službu třetí strany, která je zavázána sbírat data anonymně – pro správné fungování ale vyžaduje cookies.

NezbytnéNastaveníSouhlasím se všemi