Benešov

ExpositionSensitivityEmissionPreparednessEXP1 - Annual average air temperatureEXP1EXP2 - Rozdíl počtu tropických dní ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 23 den ()EXP2EXP3 - Rozdíl počtu tropických nocí ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 234234 den ()EXP3EXP4 - Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměruEXP4EXP5 - Počet dní s přívalovými povodněmi v minulosti za posledních 5 letEXP5EXP6 - Četnost říčních záplav, kdy dochází k vybřežení toku za posledních 5 let.EXP6EXP8 - Počet dní s výskytem extrémních meteorologických jevů (silný vítr, krupobití, silné bouřky, ledovka, námraza, přívaly sněhu). EXP8EXP9 - Počet dní s výskytem hydrologického sucha za posledních 5 let EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI) EXP10AD1 - Podíl plochy zelenej infrastruktury k celkové rozlohy administrativního území EN 22 % ()AD1AD2 - Dostupnost ploch parků, lesoparků a jiných typů veřejné zeleně 0.545455 % ()AD2AD3 - Podíl zpevněných, nepropustných ploch z celkové rozlohy administrativního území 62 % ()AD3AD4 - Podíl počtu osob zranitelné populace vůči vlnám veder z celkového počtu obyvatel 12 % ()AD4AD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektůAD10AD13 - Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města na obyvatele AD13AD15 - Kapacita retenčních nádrží pro zadržení srážkových vod v území AD15AD16 - Počet mimořádných událostí AD16GOV1 - Existence adaptačního plánu/strategie/akčního plánu, management, implementace, sběr dat GOV1GOV2 - Podíl finančních prostředků na realizaci adaptačních opatření z celkového rozpočtu města GOV2GOV3 - Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánuGOV3GOV4 - Podíl finančních prostředků na realizaci mitigačních opatření z celkového rozpočtu městaGOV4GOV11 - Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výroběGOV11GOV12 - Počet osvětových akcí GOV12GOV13 - Informace: Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) GOV13MIT1 - Consumption of district heatMIT1MIT2 - Electricity consumptionMIT2MIT3 - Consumption of natural gasMIT3MIT4 - Transport performance in individual car transportMIT4EXP 12%ExpositionAD 19%Sensitivity and capacityGOV 10%PreparednessMIT 10%Emission13%Celkem

Climate label

The climate label is the result of evaluating cities, city districts and buildings in terms of their contribution to and adaptation to climate change.

It is a summary representation of the overall rating in the form of several concentric circles divided into four quadrants. These illustrate four main areas for assessing the approach of a city, district, or building in the area of adaptation to climate change (exposure, sensitivity, and capacity) and emission, i.e. greenhouse gas emissions. Each area is further subdivided into smaller slices, which are represented by sub-indicators that represent that area.

5 colors (red, orange, yellow, light green and dark green) are used throughout the label to indicate the negative (red) or positive (dark green) status or development of the system described by the indicators used. Thus, on one label it is possible to assess the status / development of sub-indicators (for example, electricity consumption per person or availability of greenery), whole areas up to the overall status of the system. This is expressed both by the central value of the Klimasken (Climate scan) and by the colour expression.

(estimation)(measurement, calculation)
%