Hlavní město Praha 2022

ExpozíciaCitlivosťEmisiePRIPRAVENOSŤEXP1 - Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 1.1 °C ()EXP1EXP2 - Rozdiel počtu tropických dní za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 4.1 deň (dní) ()EXP2EXP3 - Rozdiel počtu tropických nocí za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 1.3 deň (dní) ()EXP3EXP4 - Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeru 4.9 deň (dní) ()EXP4EXP5 - Počet epizód prívalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov 1.7 epizóda ()EXP5EXP6 - Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov. 1 počet ()EXP6EXP7 - Podiel záplavového územia vymedzeného čiarou Q100 z celkovej rozlohy administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce. 4.6 % ()EXP7EXP8 - Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prívaly snehu). 80 deň (dní) ()EXP8EXP9 - Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokov 156 deň (dní) ()EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI) 0.21 index ()EXP10AD1 - Plochy zelenej infraštruktúry v meste 49.3 % ()AD1AD2 - Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvality 99.6 % ()AD2AD3 - Zastavené, spevnené a nepriepustné plochy 40.9 % ()AD3AD4 - Podiel počtu osôb zraniteľnej populácie voči vlnám horúčav z celkového počtu obyvateľov 14.05 % ()AD4AD5 - Podiel územia v meste s rizikom pôdnych zosuvov z celkovej rozlohy administratívneho územia 0.09 % ()AD5AD6 - Podiel počtu kritických objektov v rizikovom území ohrozených prívalovými zrážkami z celkového počtu kritických objektov AD6AD7 - Podiel obyvateľov bývajúcich v záplavovom území Q100 z celkového počtu obyvateľov 0.2 % ()AD7AD8 - Počet starých ekologických záťaží na území mesta 11.6 počet na 1000 ha ()AD8AD9 - Podiel poču obyvateľov bývajúcich v území ohrozenom povodňami z prívalových zrážok z celkového počtu obyvateľov 6.4 % ()AD9AD10 - Podiel počtu kritických objektov nachádzajúcich sa v záplavovom území riečných záplav Q100 z celkového počtu kritických objektovAD10AD11 - Podiel pitnej vody na celkovej spotrebe vody na polievaní verejnej zelene 100 % ()AD11AD12 - Spotreba pitnej vody obyvateľmi mesta z verejnych zdrojov 111 l/obyv./deň ()AD12AD13 - Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obce 4.3 l.s-1 / 1000 obyv. ()AD13AD14 - Lesné porasty náchylné k ohrozeniu suchom 100 % ()AD14AD15 - Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom území 0.2119 m³/obyv. ()AD15AD16 - Počet mimoriadnych klimatických udalostí 0 počet ()AD16GOV1 - Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímy 100 % ()GOV1GOV2 - Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatrení 0.19 % ()GOV2GOV3 - Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánu 80 % ()GOV3GOV4 - Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obce 0.04 % ()GOV4GOV5 - Podiel obytných budov v danom energetickom štandarde podľa potreby tepla na vykurovani 0 % ()GOV5GOV6 - Podiel svetelných miest verejného osvetlenia vymenených za efektívnejšie zdroj 2.18 % ()GOV6GOV7 - Inštalovaný výkon novo nainštalovaných fotovoltických panelov na obyvateľa 23.65 kWp/1000 obyv./rok ()GOV7GOV8 - Celkový výkon náhradných zdrojov na výrobu elektrinyGOV8GOV9 - Verejné budovy v správe mesta/mestskej časti/obce renovované za účelom zvýšenia ich adaptability na dopady zmeny klímyGOV9GOV10 - Rozloha plochy územia zmeneného na zelenú infraštruktúru 0.000209258 m²/ 1000 obyv. ()GOV10GOV11 - Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobe 15.7 % ()GOV11GOV12 - Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy. 0.051572 akcií / 10 tis. obyvateľov ()GOV12GOV13 - Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovania 0.046 % ()GOV13GOV14 - Zastavanie pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) 0.14 % ()GOV14GOV15 - Podiel energie z OZE (obnoviteľná elektrina, teplo a chlad z obnoviteľných zdrojov) vo verejných budovách v správe mestaGOV15GOV16 - Výroba energie z obnoviteľných zdrojov v rámci administratívneho územia mesta / miestne části/ obceGOV16EMI1 - Spotreba diaľkového tepla 107032 kg CO₂e/obyv. ()EMI1EMI2 - Spotreba elektriny 2189.34 kg CO₂e/obyv. ()EMI2EMI3 - Spotreba zemného plynu 1055.77 kg CO₂e/obyv. ()EMI3EMI4 - Dopravný výkon v individuálnej automobilovej doprave 1179.36 kg CO₂e/obyv. ()EMI4EMI5 - Spotreba uhlia (hnedé, čierne) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce 8.92577 kg CO₂e/obyv. ()EMI5EMI6 - Spotreba ďalších fosílnych palív (propán-bután, vykurovací olej, ďalšie) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce 8.21168 kg CO₂e/obyv. ()EMI6EMI8 - Dopravný výkon v osobnej koľajovej doprave 59.3572 kg CO₂e/obyv. ()EMI8EMI9 - Dopravný výkon v osobnej autobusovej a trolejbusovej doprave 32.4724 kg CO₂e/obyv. ()EMI9EMI10 - Dopravný výkon v leteckej doprave EMI10EMI13 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním 11.2305 kg CO₂e/obyv. ()EMI13EMI14 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného spaľovaním 177.085 kg CO₂e/obyv. ()EMI14EMI15 - Celková produkcia nebezpečného odpadu 0.956276 kg CO₂e/obyv. ()EMI15EMI16 - Produkcia odpadovej vody 44.6506 kg CO₂e/obyv. ()EMI16EMI17 - Množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) 3.25213 kg CO₂e/obyv. ()EMI17EXP 76%EXPOZÍCIAAD 59%CITLIVOSŤ a kapacitaGOV 35%PRIPRAVENOSŤMIT 63%Emisie58%Celkem


Miera istoty: 79.2%

Úplnosť dát: 85.7%

KLIMATICKÝ ŠTÍTOK

Klimatický štítok je výsledkom hodnotenia miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku k zmene klímy a adaptácie na ňu.

Ide o súhrnné zobrazenie celkového hodnotenia vo forme niekoľkých sústredných kružníc rozdelených na štyri kvadranty. Tie znázorňujú štyri hlavné oblasti hodnotenia prístupu mesta, mestskej časti alebo budovy v oblasti adaptácie na zmenu klímy (expozícia, citlivosť a kapacita) a emisie, čiže uvoľňovanie skleníkových plynov. Každá oblasť je ďalej rozdelená na menšie výseky, ktoré sú reprezentované čiastkovými indikátormi (faktormi), ktoré danú oblasť zastupujú.

V celom štítku je použitých 5 farieb (červená, oranžová, žltá, svetlozelená a tmavozelená), ktoré svojim vyjadrením indikujú negatívny (červená) alebo pozitívny (tmavozelená) stav či vývoj daného systému, ktorý použité indikátory popisujú. Na jednom štítku je teda možné zhodnotiť stav/vývoj čiastkových indikátorov (napríklad spotreby elektriny na hlavu alebo dostupnosti zelene), celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjadrený ako stredovou hodnotou klimaskenu ((označovanú aj ako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF) , tak farebným vyjadrením.

(odhad)(meranie, výpočet)
%Tato webová stránka používá soubory cookies

Na tomto webu používáme soubory cookies, a to k zajištění správné funkčnosti, optimalizaci, pro analýzu rozsahu a statistiky. Získané údaje jsou anonymní a sdílíme je s našimi partnery, kteří se o provoz a fungování webových stránek starají. Bez Vašeho souhlasu můžeme ukládat pouze ty cookies, které jsou nezbytné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní cookies potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoliv udělit nebo odvolat v nastavení cookies.

Nezbytné cookies jsou ty, bez kterých stránka nemůže správně fungovat. Neobejdeme se bez cookies pro uložení přihlášení.

Preferenční cookies nám umožňují zapamatovat si vaše nastavení, například filtrování a řazení nebo jazyk.

Statistické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak naše stránky používáte. Využíváme službu třetí strany, která je zavázána sbírat data anonymně – pro správné fungování ale vyžaduje cookies.

NezbytnéNastaveníSouhlasím se všemi