Hlohovec

ExpozíciaCitlivosťEmisiePRIPRAVENOSŤEXP1 - Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 1.2 °C ()EXP1EXP2 - Rozdiel počtu tropických dní za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 12.8 deň (dní) ()EXP2EXP3 - Rozdiel počtu tropických nocí za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 0.9 deň (dní) ()EXP3EXP4 - Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeru 2 deň (dní) ()EXP4EXP5 - Počet epizód prívalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov 2 epizóda ()EXP5EXP6 - Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov. 0 počet ()EXP6EXP7 - Podiel záplavového územia vymedzeného čiarou Q100 z celkovej rozlohy administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce. 0 % ()EXP7EXP8 - Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prívaly snehu). 13 deň (dní) ()EXP8EXP9 - Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokov 0 deň (dní) ()EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI) -1.05 index ()EXP10AD1 - Plochy zelenej infraštruktúry v meste 29.64 % ()AD1AD2 - Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvalityAD2AD3 - Zastavené, spevnené a nepriepustné plochy 14.51 % ()AD3AD4 - Podiel počtu osôb zraniteľnej populácie voči vlnám horúčav z celkového počtu obyvateľov 10.27 % ()AD4AD5 - Podiel územia v meste s rizikom pôdnych zosuvov z celkovej rozlohy administratívneho územia 3.35 % ()AD5AD6 - Podiel počtu kritických objektov v rizikovom území ohrozených prívalovými zrážkami z celkového počtu kritických objektov 14.29 % ()AD6AD7 - Podiel obyvateľov bývajúcich v záplavovom území Q100 z celkového počtu obyvateľov 0 % ()AD7AD8 - Počet starých ekologických záťaží na území mestaAD8AD9 - Podiel poču obyvateľov bývajúcich v území ohrozenom povodňami z prívalových zrážok z celkového počtu obyvateľovAD9AD10 - Podiel počtu kritických objektov nachádzajúcich sa v záplavovom území riečných záplav Q100 z celkového počtu kritických objektov 0 % ()AD10AD11 - Podiel pitnej vody na celkovej spotrebe vody na polievaní verejnej zeleneAD11AD12 - Spotreba pitnej vody obyvateľmi mesta z verejnych zdrojovAD12AD13 - Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obce 0 l.s-1 / 1000 obyv. ()AD13AD14 - Lesné porasty náchylné k ohrozeniu suchomAD14AD15 - Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom území 0 m³/obyv. ()AD15AD16 - Počet mimoriadnych klimatických udalostí 16 počet ()AD16GOV1 - Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímyGOV1GOV2 - Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatrení 0 % ()GOV2GOV3 - Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánuGOV3GOV4 - Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obce 0 % ()GOV4GOV5 - Podiel obytných budov v danom energetickom štandarde podľa potreby tepla na vykurovani 0 % ()GOV5GOV6 - Podiel svetelných miest verejného osvetlenia vymenených za efektívnejšie zdrojGOV6GOV7 - Inštalovaný výkon novo nainštalovaných fotovoltických panelov na obyvateľaGOV7GOV8 - Celkový výkon náhradných zdrojov na výrobu elektrinyGOV8GOV9 - Verejné budovy v správe mesta/mestskej časti/obce renovované za účelom zvýšenia ich adaptability na dopady zmeny klímy 0 % ()GOV9GOV10 - Rozloha plochy územia zmeneného na zelenú infraštruktúru 0 m²/ 1000 obyv. ()GOV10GOV11 - Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobeGOV11GOV12 - Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy. 0.481 akcií / 10 tis. obyvateľov ()GOV12GOV13 - Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovaniaGOV13GOV14 - Zastavanie pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) 0.01 % ()GOV14GOV15 - Podiel energie z OZE (obnoviteľná elektrina, teplo a chlad z obnoviteľných zdrojov) vo verejných budovách v správe mesta 0 % ()GOV15GOV16 - Výroba energie z obnoviteľných zdrojov v rámci administratívneho územia mesta / miestne části/ obce 0 MWh/obyvatele ()GOV16EMI1 - Spotreba diaľkového tepla 0 kg CO₂e/obyv. ()EMI1EMI2 - Spotreba elektriny 439.527 kg CO₂e/obyv. ()EMI2EMI3 - Spotreba zemného plynu 2789.15 kg CO₂e/obyv. ()EMI3EMI4 - Dopravný výkon v individuálnej automobilovej dopraveEMI4EMI5 - Spotreba uhlia (hnedé, čierne) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obceEMI5EMI6 - Spotreba ďalších fosílnych palív (propán-bután, vykurovací olej, ďalšie) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obceEMI6EMI8 - Dopravný výkon v osobnej koľajovej dopraveEMI8EMI9 - Dopravný výkon v osobnej autobusovej a trolejbusovej doprave EMI9EMI10 - Dopravný výkon v leteckej doprave EMI10EMI13 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním 176.774 kg CO₂e/obyv. ()EMI13EMI14 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného spaľovaním 0 kg CO₂e/obyv. ()EMI14EMI15 - Celková produkcia nebezpečného odpadu 6.68494 kg CO₂e/obyv. ()EMI15EMI16 - Produkcia odpadovej vody 0.0638775 kg CO₂e/obyv. ()EMI16EMI17 - Množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) 18.7419 kg CO₂e/obyv. ()EMI17EXP 72%EXPOZÍCIAAD 31%CITLIVOSŤ a kapacitaGOV 18%PRIPRAVENOSŤMIT 39%Emisie40%Celkem


Miera istoty: 93.6%

Úplnosť dát: 55.4%

KLIMATICKÝ ŠTÍTOK

Klimatický štítok je výsledkom hodnotenia miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku k zmene klímy a adaptácie na ňu.

Ide o súhrnné zobrazenie celkového hodnotenia vo forme niekoľkých sústredných kružníc rozdelených na štyri kvadranty. Tie znázorňujú štyri hlavné oblasti hodnotenia prístupu mesta, mestskej časti alebo budovy v oblasti adaptácie na zmenu klímy (expozícia, citlivosť a kapacita) a emisie, čiže uvoľňovanie skleníkových plynov. Každá oblasť je ďalej rozdelená na menšie výseky, ktoré sú reprezentované čiastkovými indikátormi (faktormi), ktoré danú oblasť zastupujú.

V celom štítku je použitých 5 farieb (červená, oranžová, žltá, svetlozelená a tmavozelená), ktoré svojim vyjadrením indikujú negatívny (červená) alebo pozitívny (tmavozelená) stav či vývoj daného systému, ktorý použité indikátory popisujú. Na jednom štítku je teda možné zhodnotiť stav/vývoj čiastkových indikátorov (napríklad spotreby elektriny na hlavu alebo dostupnosti zelene), celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjadrený ako stredovou hodnotou klimaskenu ((označovanú aj ako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF) , tak farebným vyjadrením.

(odhad)(meranie, výpočet)
%