Opava

ExpozíciaCitlivosťEmisiePRIPRAVENOSŤEXP1 - Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 0.8 °C ()EXP1EXP2 - Rozdiel počtu tropických dní za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 8 deň (dní) ()EXP2EXP3 - Rozdiel počtu tropických nocí za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 2 deň (dní) ()EXP3EXP4 - Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeru 15 deň (dní) ()EXP4EXP5 - Počet epizód prívalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov 5 epizóda ()EXP5EXP6 - Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov. 2 počet ()EXP6EXP7 - Podiel záplavového územia vymedzeného čiarou Q100 z celkovej rozlohy administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce. 8.1 % ()EXP7EXP8 - Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prívaly snehu). 4 deň (dní) ()EXP8EXP9 - Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokov 450 deň (dní) ()EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI) -1.65 index ()EXP10AD1 - Plochy zelenej infraštruktúry v meste 7.5 % ()AD1AD2 - Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvality 75 % ()AD2AD3 - Zastavené, spevnené a nepriepustné plochy 5.4 % ()AD3AD4 - Podiel počtu osôb zraniteľnej populácie voči vlnám horúčav z celkového počtu obyvateľov 26 % ()AD4AD5 - Podiel územia v meste s rizikom pôdnych zosuvov z celkovej rozlohy administratívneho územia 0 % ()AD5AD6 - Podiel počtu kritických objektov v rizikovom území ohrozených prívalovými zrážkami z celkového počtu kritických objektov 35 % ()AD6AD7 - Podiel obyvateľov bývajúcich v záplavovom území Q100 z celkového počtu obyvateľov 3.5 % ()AD7AD8 - Počet starých ekologických záťaží na území mesta 1.55 počet na 1000 ha ()AD8AD9 - Podiel poču obyvateľov bývajúcich v území ohrozenom povodňami z prívalových zrážok z celkového počtu obyvateľov 25 % ()AD9AD10 - Podiel počtu kritických objektov nachádzajúcich sa v záplavovom území riečných záplav Q100 z celkového počtu kritických objektov 60 % ()AD10AD11 - Podiel pitnej vody na celkovej spotrebe vody na polievaní verejnej zelene 80 % ()AD11AD12 - Spotreba pitnej vody obyvateľmi mesta z verejnych zdrojov 78 l/obyv./deň ()AD12AD13 - Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obce 12 l.s-1 / 1000 obyv. ()AD13AD14 - Lesné porasty náchylné k ohrozeniu suchom 65 % ()AD14AD15 - Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom území 0.003 m³/obyv. ()AD15AD16 - Počet mimoriadnych klimatických udalostí 0 počet ()AD16GOV1 - Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímy 40 % ()GOV1GOV2 - Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatrení 0.5 % ()GOV2GOV3 - Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánu 60 % ()GOV3GOV4 - Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obce 0.2 % ()GOV4GOV5 - Podiel obytných budov v danom energetickom štandarde podľa potreby tepla na vykurovani 15 % ()GOV5GOV6 - Podiel svetelných miest verejného osvetlenia vymenených za efektívnejšie zdroj 20 % ()GOV6GOV7 - Inštalovaný výkon novo nainštalovaných fotovoltických panelov na obyvateľa 11 kWp/1000 obyv./rok ()GOV7GOV8 - Celkový výkon náhradných zdrojov na výrobu elektriny 5 kVA/1000 obyvatel ()GOV8GOV9 - Verejné budovy v správe mesta/mestskej časti/obce renovované za účelom zvýšenia ich adaptability na dopady zmeny klímy 20 % ()GOV9GOV10 - Rozloha plochy územia zmeneného na zelenú infraštruktúru 0.00044287 m²/ 1000 obyv. ()GOV10GOV11 - Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobe 13 % ()GOV11GOV12 - Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy. 1 akcií / 10 tis. obyvateľov ()GOV12GOV13 - Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovania 9 % ()GOV13GOV14 - Zastavanie pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) 0.045 % ()GOV14GOV15 - Podiel energie z OZE (obnoviteľná elektrina, teplo a chlad z obnoviteľných zdrojov) vo verejných budovách v správe mesta 0 % ()GOV15GOV16 - Výroba energie z obnoviteľných zdrojov v rámci administratívneho územia mesta / miestne části/ obce 0.522 MWh/obyvatele ()GOV16EMI1 - Spotreba diaľkového tepla 1683.11 kg CO₂e/obyv. ()EMI1EMI2 - Spotreba elektriny 2947.37 kg CO₂e/obyv. ()EMI2EMI3 - Spotreba zemného plynu 2339.02 kg CO₂e/obyv. ()EMI3EMI4 - Dopravný výkon v individuálnej automobilovej doprave 856.374 kg CO₂e/obyv. ()EMI4EMI5 - Spotreba uhlia (hnedé, čierne) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce 84.5761 kg CO₂e/obyv. ()EMI5EMI6 - Spotreba ďalších fosílnych palív (propán-bután, vykurovací olej, ďalšie) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce 0 kg CO₂e/obyv. ()EMI6EMI8 - Dopravný výkon v osobnej koľajovej doprave 6.86439 kg CO₂e/obyv. ()EMI8EMI9 - Dopravný výkon v osobnej autobusovej a trolejbusovej doprave 36.8011 kg CO₂e/obyv. ()EMI9EMI10 - Dopravný výkon v leteckej doprave 674.137 kg CO₂e/obyv. ()EMI10EMI13 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním 168.341 kg CO₂e/obyv. ()EMI13EMI14 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného spaľovaním 0 kg CO₂e/obyv. ()EMI14EMI15 - Celková produkcia nebezpečného odpadu 0.755182 kg CO₂e/obyv. ()EMI15EMI16 - Produkcia odpadovej vody 38.3009 kg CO₂e/obyv. ()EMI16EMI17 - Množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) 3.01807 kg CO₂e/obyv. ()EMI17EXP 60%EXPOZÍCIAAD 59%CITLIVOSŤ a kapacitaGOV 45%PRIPRAVENOSŤMIT 66%Emisie57%Celkem


Miera istoty: 55.4%

Úplnosť dát: 100.0%

KLIMATICKÝ ŠTÍTOK

Klimatický štítok je výsledkom hodnotenia miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku k zmene klímy a adaptácie na ňu.

Ide o súhrnné zobrazenie celkového hodnotenia vo forme niekoľkých sústredných kružníc rozdelených na štyri kvadranty. Tie znázorňujú štyri hlavné oblasti hodnotenia prístupu mesta, mestskej časti alebo budovy v oblasti adaptácie na zmenu klímy (expozícia, citlivosť a kapacita) a emisie, čiže uvoľňovanie skleníkových plynov. Každá oblasť je ďalej rozdelená na menšie výseky, ktoré sú reprezentované čiastkovými indikátormi (faktormi), ktoré danú oblasť zastupujú.

V celom štítku je použitých 5 farieb (červená, oranžová, žltá, svetlozelená a tmavozelená), ktoré svojim vyjadrením indikujú negatívny (červená) alebo pozitívny (tmavozelená) stav či vývoj daného systému, ktorý použité indikátory popisujú. Na jednom štítku je teda možné zhodnotiť stav/vývoj čiastkových indikátorov (napríklad spotreby elektriny na hlavu alebo dostupnosti zelene), celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjadrený ako stredovou hodnotou klimaskenu ((označovanú aj ako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF) , tak farebným vyjadrením.

(odhad)(meranie, výpočet)
%