Rodinný nizkoenergetický dom

ExpozíciaCitlivosťEmisiePRIPRAVENOSŤB-EX1 - Povodňové riziko 1 číslo ()B-EX1B-EX2 - Ohrozenie technickej infraštruktúry záplavami 39 Body ()B-EX2B-EX3 - Ohrozenie stavby extrémnymi meteorologickými javmi 10 Body ()B-EX3B-EX4 - Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru 2 °C ()B-EX4B-AD1 - Tepelná ochrana obvodových stien 200 mm ()B-AD1B-AD2 - Tepelná ochrana strechy 200 mm ()B-AD2B-AD3 - Transparentné konštrukcie 2.3 Body ()B-AD3B-AD4 - Tieniace konštrukcie a tienenie konštrukciami 1 Body ()B-AD4B-AD5 - Tienenie konštrukciami a zeleňou 0 % ()B-AD5B-AD6 - Vegetačné a štrkové strechy 0 Body ()B-AD6B-AD7 - Farebné vyhotovenie 4 Body ()B-AD7B-AD8 - Chladiace zariadenia 1.5 Body ()B-AD8B-AD9 - Vetracie zariadenia 2 Body ()B-AD9B-AD10 - Kapacita budovy na akumuláciu dažďovej vody 38 % ()B-AD10B-GOV1 - Technické zabezpečenie budovy pred záplavami a prívalovými zrážkami 17 Body ()B-GOV1B-GOV2 - Zadržiavanie zrážkovej vody v okolí budovy 3 koeficient ()B-GOV2B-GOV3 - Zachytávanie zrážkovej vody na budove 1 koeficient ()B-GOV3B-GOV4 - Zaistenie prevencie proti živelným udalostiam 10 Body ()B-GOV4B-EMI12 - Spotreba tepla v budoveB-EMI12B-EMI3 - Spotreba elektriny v budove 115.456 kg CO2e/obyv. ()B-EMI3B-EMI4 - Výroba elektriny v budove 0 kg CO2e/obyv. ()B-EMI4B-EMI5 - Produkcia zmesového komunálneho odpadu v budove 37.8133 kg CO2e/obyv. ()B-EMI5B-EMI6 - Produkcia odpadovej vody v budove 13.7233 kg CO2e/obyv. ()B-EMI6EXP 75%EXPOZÍCIAAD 56%CITLIVOSŤ a kapacitaGOV 90%PRIPRAVENOSŤMIT 58%Emisie70%Celkem


Miera istoty: 63.6%

Úplnosť dát: 95.7%

KLIMATICKÝ ŠTÍTOK

Klimatický štítok je výsledkom hodnotenia miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku k zmene klímy a adaptácie na ňu.

Ide o súhrnné zobrazenie celkového hodnotenia vo forme niekoľkých sústredných kružníc rozdelených na štyri kvadranty. Tie znázorňujú štyri hlavné oblasti hodnotenia prístupu mesta, mestskej časti alebo budovy v oblasti adaptácie na zmenu klímy (expozícia, citlivosť a kapacita) a emisie, čiže uvoľňovanie skleníkových plynov. Každá oblasť je ďalej rozdelená na menšie výseky, ktoré sú reprezentované čiastkovými indikátormi (faktormi), ktoré danú oblasť zastupujú.

V celom štítku je použitých 5 farieb (červená, oranžová, žltá, svetlozelená a tmavozelená), ktoré svojim vyjadrením indikujú negatívny (červená) alebo pozitívny (tmavozelená) stav či vývoj daného systému, ktorý použité indikátory popisujú. Na jednom štítku je teda možné zhodnotiť stav/vývoj čiastkových indikátorov (napríklad spotreby elektriny na hlavu alebo dostupnosti zelene), celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjadrený ako stredovou hodnotou klimaskenu ((označovanú aj ako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF) , tak farebným vyjadrením.

(odhad)(meranie, výpočet)
%