Panelový dům Leopoldova

ExpozíciaCitlivosťEmisiePRIPRAVENOSŤB-EX1 - Povodňové riziko 1 číslo ()B-EX1B-EX2 - Ohrozenie technickej infraštruktúry záplavami 33 Body ()B-EX2B-EX3 - Ohrozenie stavby extrémnymi meteorologickými javmi 10 Body ()B-EX3B-EX4 - Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru 2 °C ()B-EX4B-AD1 - Tepelná ochrana obvodových stien 160 mm ()B-AD1B-AD2 - Tepelná ochrana strechy 10 mm ()B-AD2B-AD3 - Transparentné konštrukcie 3.5 Body ()B-AD3B-AD4 - Tieniace konštrukcie a tienenie konštrukciami 4 Body ()B-AD4B-AD5 - Tienenie konštrukciami a zeleňou 0 % ()B-AD5B-AD6 - Vegetačné a štrkové strechy 0 Body ()B-AD6B-AD7 - Farebné vyhotovenie 3 Body ()B-AD7B-AD8 - Chladiace zariadenia 3 Body ()B-AD8B-AD9 - Vetracie zariadenia 3 Body ()B-AD9B-AD10 - Kapacita budovy na akumuláciu dažďovej vody 0 % ()B-AD10B-GOV1 - Technické zabezpečenie budovy pred záplavami a prívalovými zrážkami 2 Body ()B-GOV1B-GOV2 - Zadržiavanie zrážkovej vody v okolí budovy 3 koeficient ()B-GOV2B-GOV3 - Zachytávanie zrážkovej vody na budove 5 koeficient ()B-GOV3B-GOV4 - Zaistenie prevencie proti živelným udalostiam 4 Body ()B-GOV4B-EMI12 - Spotreba tepla v budoveB-EMI12B-EMI3 - Spotreba elektriny v budove 591.249 kg CO2e/obyv. ()B-EMI3B-EMI4 - Výroba elektriny v budove 0 kg CO2e/obyv. ()B-EMI4B-EMI5 - Produkcia zmesového komunálneho odpadu v budove 92.17 kg CO2e/obyv. ()B-EMI5B-EMI6 - Produkcia odpadovej vody v budove 39.449 kg CO2e/obyv. ()B-EMI6EXP 75%EXPOZÍCIAAD 24%CITLIVOSŤ a kapacitaGOV 55%PRIPRAVENOSŤMIT 50%Emisie51%Celkem


Miera istoty: 40.9%

Úplnosť dát: 95.7%

KLIMATICKÝ ŠTÍTOK

Klimatický štítok je výsledkom hodnotenia miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku k zmene klímy a adaptácie na ňu.

Ide o súhrnné zobrazenie celkového hodnotenia vo forme niekoľkých sústredných kružníc rozdelených na štyri kvadranty. Tie znázorňujú štyri hlavné oblasti hodnotenia prístupu mesta, mestskej časti alebo budovy v oblasti adaptácie na zmenu klímy (expozícia, citlivosť a kapacita) a emisie, čiže uvoľňovanie skleníkových plynov. Každá oblasť je ďalej rozdelená na menšie výseky, ktoré sú reprezentované čiastkovými indikátormi (faktormi), ktoré danú oblasť zastupujú.

V celom štítku je použitých 5 farieb (červená, oranžová, žltá, svetlozelená a tmavozelená), ktoré svojim vyjadrením indikujú negatívny (červená) alebo pozitívny (tmavozelená) stav či vývoj daného systému, ktorý použité indikátory popisujú. Na jednom štítku je teda možné zhodnotiť stav/vývoj čiastkových indikátorov (napríklad spotreby elektriny na hlavu alebo dostupnosti zelene), celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjadrený ako stredovou hodnotou klimaskenu ((označovanú aj ako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF) , tak farebným vyjadrením.

(odhad)(meranie, výpočet)
%