Benešov

ExpozíciaCitlivosťEmisiePRIPRAVENOSŤEXP1 - Průměrná roční teplota vzduchuEXP1EXP2 - Tropické dni 23 den ()EXP2EXP3 - Tropické noci 234234 den ()EXP3EXP4 - Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměruEXP4EXP5 - Počet epizod přívalových povodní v minulosti za posledních 5 letEXP5EXP6 - Riečne záplavy v minulostiEXP6EXP8 - Výskyt extrémnych meteorologických javov v minulostiEXP8EXP9 - Hydrologické sucho za posledných 5 rokov EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI) EXP10AD1 - Plochy zelenej infraštruktúry v meste 22 % ()AD1AD2 - Dostupnosť plôch parkov, lesoparkov a iných typov verejnej zelene zodpovedajúcej kvality 0.545455 % ()AD2AD3 - Zastavené, spevnené a nepriepustné plochy 62 % ()AD3AD4 - Populácia najviac zraniteľná na vlny horúčav 12 % ()AD4AD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektůAD10AD13 - Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města na obyvatele AD13AD15 - Kapacita retenčních nádrží pro zadržení srážkových vod v území AD15AD16 - Počet mimořádných událostí AD16GOV1 - Existence adaptačního plánu/strategie/akčního plánu, management, implementace, sběr dat GOV1GOV2 - Podíl finančních prostředků na realizaci adaptačních opatření z celkového rozpočtu města GOV2GOV3 - Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánuGOV3GOV4 - Podíl finančních prostředků na realizaci mitigačních opatření z celkového rozpočtu městaGOV4GOV11 - Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výroběGOV11GOV12 - Počet osvetových akcí GOV12GOV13 - Informace: Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) GOV13MIT2 - Spotreba elektrinyMIT2MIT1 - Spotreba diaľkového teplaMIT1MIT3 - Spotreba zemného plynuMIT3MIT4 - Dopravný výkon v individuálnej automobilovej dopraveMIT4EXP 12%EXPOZÍCIAAD 19%CITLIVOSŤ a kapacitaGOV 10%PRIPRAVENOSŤMIT 10%Emisie13%Celkem

KLIMATICKÝ ŠTÍTOK

Klimatický štítok je výsledkom hodnotenia miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku k zmene klímy a adaptácie na ňu.

Ide o súhrnné zobrazenie celkového hodnotenia vo forme niekoľkých sústredných kružníc rozdelených na štyri kvadranty. Tie znázorňujú štyri hlavné oblasti hodnotenia prístupu mesta, mestskej časti alebo budovy v oblasti adaptácie na zmenu klímy (expozícia, citlivosť a kapacita) a emisie, čiže uvoľňovanie skleníkových plynov. Každá oblasť je ďalej rozdelená na menšie výseky, ktoré sú reprezentované čiastkovými indikátormi (faktormi), ktoré danú oblasť zastupujú.

V celom štítku je použitých 5 farieb (červená, oranžová, žltá, svetlozelená a tmavozelená), ktoré svojim vyjadrením indikujú negatívny (červená) alebo pozitívny (tmavozelená) stav či vývoj daného systému, ktorý použité indikátory popisujú. Na jednom štítku je teda možné zhodnotiť stav/vývoj čiastkových indikátorov (napríklad spotreby elektriny na hlavu alebo dostupnosti zelene), celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjadrený ako stredovou hodnotou klimaskenu ((označovanú aj ako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF) , tak farebným vyjadrením.

(odhad)(meranie, výpočet)
%