Sídlo CI2

ExpozíciaCitlivosťEmisiePRIPRAVENOSŤB-EX1 - Povodňové riziko 1 číslo ()B-EX1B-EX2 - Ohrozenie technickej infraštruktúry záplavami 34 Body ()B-EX2B-EX3 - Ohrozenie stavby extrémnymi meteorologickými javmi 4 Body ()B-EX3B-EX4 - Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru 3 °C ()B-EX4B-AD1 - Tepelná ochrana obvodových stien 150 mm ()B-AD1B-AD2 - Tepelná ochrana strechy 220 mm ()B-AD2B-AD3 - Transparentné konštrukcie 3.1 Body ()B-AD3B-AD4 - Tieniace konštrukcie a tienenie konštrukciami 0.12 Body ()B-AD4B-AD5 - Tienenie konštrukciami a zeleňou 0 % ()B-AD5B-AD6 - Vegetačné a štrkové strechy 4 Body ()B-AD6B-AD7 - Farebné vyhotovenie 5 Body ()B-AD7B-AD8 - Chladiace zariadenia 3 Body ()B-AD8B-AD9 - Vetracie zariadenia 3 Body ()B-AD9B-AD10 - Kapacita budovy na akumuláciu dažďovej vodyB-AD10B-GOV1 - Technické zabezpečenie budovy pred záplavami a prívalovými zrážkami 11 Body ()B-GOV1B-GOV2 - Zadržiavanie zrážkovej vody v okolí budovy 0.599 koeficient ()B-GOV2B-GOV3 - Zachytávanie zrážkovej vody na budove 0.09 koeficient ()B-GOV3B-GOV4 - Zaistenie prevencie proti živelným udalostiam 6 Body ()B-GOV4B-EMI12 - Spotreba tepla v budoveB-EMI12B-EMI3 - Spotreba elektriny v budove 511.193 kg CO2e/obyv. ()B-EMI3B-EMI4 - Výroba elektriny v budove 500.091 kg CO2e/obyv. ()B-EMI4B-EMI5 - Produkcia zmesového komunálneho odpadu v budove 44.3125 kg CO2e/obyv. ()B-EMI5B-EMI6 - Produkcia odpadovej vody v budove 26.85 kg CO2e/obyv. ()B-EMI6EXP 65%EXPOZÍCIAAD 48%CITLIVOSŤ a kapacitaGOV 45%PRIPRAVENOSŤMIT 66%Emisie56%Celkem


Miera istoty: 38.1%

Úplnosť dát: 91.3%

KLIMATICKÝ ŠTÍTOK

Klimatický štítok je výsledkom hodnotenia miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku k zmene klímy a adaptácie na ňu.

Ide o súhrnné zobrazenie celkového hodnotenia vo forme niekoľkých sústredných kružníc rozdelených na štyri kvadranty. Tie znázorňujú štyri hlavné oblasti hodnotenia prístupu mesta, mestskej časti alebo budovy v oblasti adaptácie na zmenu klímy (expozícia, citlivosť a kapacita) a emisie, čiže uvoľňovanie skleníkových plynov. Každá oblasť je ďalej rozdelená na menšie výseky, ktoré sú reprezentované čiastkovými indikátormi (faktormi), ktoré danú oblasť zastupujú.

V celom štítku je použitých 5 farieb (červená, oranžová, žltá, svetlozelená a tmavozelená), ktoré svojim vyjadrením indikujú negatívny (červená) alebo pozitívny (tmavozelená) stav či vývoj daného systému, ktorý použité indikátory popisujú. Na jednom štítku je teda možné zhodnotiť stav/vývoj čiastkových indikátorov (napríklad spotreby elektriny na hlavu alebo dostupnosti zelene), celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjadrený ako stredovou hodnotou klimaskenu ((označovanú aj ako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF) , tak farebným vyjadrením.

(odhad)(meranie, výpočet)
%