Porovnanie modelov

srovnání měst a městských částí / srovnání budovExpozíciaCitlivosťEmisiePRIPRAVENOSŤEXP1 - Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 1.5 °C (Košice 2020) 1.6 °C (Třebíč 2020)EXP1 - Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 1.5 °C (Košice 2020) 1.6 °C (Třebíč 2020)EXP1EXP2 - Rozdiel počtu tropických dní za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 11.2 deň (dní) (Košice 2020) 10 deň (dní) (Třebíč 2020)EXP2 - Rozdiel počtu tropických dní za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 11.2 deň (dní) (Košice 2020) 10 deň (dní) (Třebíč 2020)EXP2EXP3 - Rozdiel počtu tropických nocí za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 3.3 deň (dní) (Košice 2020) 5 deň (dní) (Třebíč 2020)EXP3 - Rozdiel počtu tropických nocí za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 3.3 deň (dní) (Košice 2020) 5 deň (dní) (Třebíč 2020)EXP3EXP4 - Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeru -5.7 deň (dní) (Košice 2020) 17 deň (dní) (Třebíč 2020)EXP4 - Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeru -5.7 deň (dní) (Košice 2020) 17 deň (dní) (Třebíč 2020)EXP4EXP5 - Počet epizód prívalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov 0 epizóda (Třebíč 2020)EXP5 - Počet epizód prívalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov 0 epizóda (Třebíč 2020)EXP5EXP6 - Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov. 0 počet (Třebíč 2020)EXP6 - Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov. 0 počet (Třebíč 2020)EXP6EXP7 - Podiel záplavového územia vymedzeného čiarou Q100 z celkovej rozlohy administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce. 3.3 % (Košice 2020) 0.014 % (Třebíč 2020)EXP7 - Podiel záplavového územia vymedzeného čiarou Q100 z celkovej rozlohy administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce. 3.3 % (Košice 2020) 0.014 % (Třebíč 2020)EXP7EXP8 - Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prívaly snehu). 53.2 deň (dní) (Košice 2020) 20 deň (dní) (Třebíč 2020)EXP8 - Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prívaly snehu). 53.2 deň (dní) (Košice 2020) 20 deň (dní) (Třebíč 2020)EXP8EXP9 - Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokov 0 deň (dní) (Košice 2020) 243 deň (dní) (Třebíč 2020)EXP9 - Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokov 0 deň (dní) (Košice 2020) 243 deň (dní) (Třebíč 2020)EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI) 0.15 index (Košice 2020) 3 index (Třebíč 2020)EXP10 - Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI) 0.15 index (Košice 2020) 3 index (Třebíč 2020)EXP10AD1 - Plochy zelenej infraštruktúry v meste 33.5 % (Košice 2020) 0.45 % (Třebíč 2020)AD1 - Plochy zelenej infraštruktúry v meste 33.5 % (Košice 2020) 0.45 % (Třebíč 2020)AD1AD2 - Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvality 55.7 % (Košice 2020) 79.34 % (Třebíč 2020)AD2 - Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvality 55.7 % (Košice 2020) 79.34 % (Třebíč 2020)AD2AD3 - Zastavené, spevnené a nepriepustné plochy 14.83 % (Košice 2020) 13.15 % (Třebíč 2020)AD3 - Zastavené, spevnené a nepriepustné plochy 14.83 % (Košice 2020) 13.15 % (Třebíč 2020)AD3AD4 - Podiel počtu osôb zraniteľnej populácie voči vlnám horúčav z celkového počtu obyvateľov 11.54 % (Košice 2020) 18.37 % (Třebíč 2020)AD4 - Podiel počtu osôb zraniteľnej populácie voči vlnám horúčav z celkového počtu obyvateľov 11.54 % (Košice 2020) 18.37 % (Třebíč 2020)AD4AD5 - Podiel územia v meste s rizikom pôdnych zosuvov z celkovej rozlohy administratívneho územia 0 % (Třebíč 2020)AD5 - Podiel územia v meste s rizikom pôdnych zosuvov z celkovej rozlohy administratívneho územia 0 % (Třebíč 2020)AD5AD6 - Podiel počtu kritických objektov v rizikovom území ohrozených prívalovými zrážkami z celkového počtu kritických objektov 15.38 % (Třebíč 2020)AD6 - Podiel počtu kritických objektov v rizikovom území ohrozených prívalovými zrážkami z celkového počtu kritických objektov 15.38 % (Třebíč 2020)AD6AD7 - Podiel obyvateľov bývajúcich v záplavovom území Q100 z celkového počtu obyvateľov 3.68 % (Třebíč 2020)AD7 - Podiel obyvateľov bývajúcich v záplavovom území Q100 z celkového počtu obyvateľov 3.68 % (Třebíč 2020)AD7AD8 - Počet starých ekologických záťaží na území mesta 2.08 počet na 1000 ha (Třebíč 2020)AD8 - Počet starých ekologických záťaží na území mesta 2.08 počet na 1000 ha (Třebíč 2020)AD8AD9 - Podiel poču obyvateľov bývajúcich v území ohrozenom povodňami z prívalových zrážok z celkového počtu obyvateľov 0.01 % (Třebíč 2020)AD9 - Podiel poču obyvateľov bývajúcich v území ohrozenom povodňami z prívalových zrážok z celkového počtu obyvateľov 0.01 % (Třebíč 2020)AD9AD10 - Podiel počtu kritických objektov nachádzajúcich sa v záplavovom území riečných záplav Q100 z celkového počtu kritických objektov 23.08 % (Třebíč 2020)AD10 - Podiel počtu kritických objektov nachádzajúcich sa v záplavovom území riečných záplav Q100 z celkového počtu kritických objektov 23.08 % (Třebíč 2020)AD10AD11 - Podiel pitnej vody na celkovej spotrebe vody na polievaní verejnej zelene 100 % (Třebíč 2020)AD11 - Podiel pitnej vody na celkovej spotrebe vody na polievaní verejnej zelene 100 % (Třebíč 2020)AD11AD12 - Spotreba pitnej vody obyvateľmi mesta z verejnych zdrojov 110 l/obyv./deň (Třebíč 2020)AD12 - Spotreba pitnej vody obyvateľmi mesta z verejnych zdrojov 110 l/obyv./deň (Třebíč 2020)AD12AD13 - Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obce 5.9 l.s-1 / 1000 obyv. (Košice 2020) 6.84 l.s-1 / 1000 obyv. (Třebíč 2020)AD13 - Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obce 5.9 l.s-1 / 1000 obyv. (Košice 2020) 6.84 l.s-1 / 1000 obyv. (Třebíč 2020)AD13AD14 - Lesné porasty náchylné k ohrozeniu suchom 90 % (Třebíč 2020)AD14 - Lesné porasty náchylné k ohrozeniu suchom 90 % (Třebíč 2020)AD14AD15 - Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom územíAD15 - Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom územíAD15AD16 - Počet mimoriadnych klimatických udalostí 2.6 počet (Košice 2020) 97 počet (Třebíč 2020)AD16 - Počet mimoriadnych klimatických udalostí 2.6 počet (Košice 2020) 97 počet (Třebíč 2020)AD16GOV1 - Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímy 20 % (Košice 2020) 60 % (Třebíč 2020)GOV1 - Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímy 20 % (Košice 2020) 60 % (Třebíč 2020)GOV1GOV2 - Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatrení 0 % (Třebíč 2020)GOV2 - Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatrení 0 % (Třebíč 2020)GOV2GOV3 - Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánu 60 % (Třebíč 2020)GOV3 - Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánu 60 % (Třebíč 2020)GOV3GOV4 - Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obce 0 % (Třebíč 2020)GOV4 - Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obce 0 % (Třebíč 2020)GOV4GOV5 - Podiel obytných budov v danom energetickom štandarde podľa potreby tepla na vykurovaniGOV5 - Podiel obytných budov v danom energetickom štandarde podľa potreby tepla na vykurovaniGOV5GOV6 - Podiel svetelných miest verejného osvetlenia vymenených za efektívnejšie zdrojGOV6 - Podiel svetelných miest verejného osvetlenia vymenených za efektívnejšie zdrojGOV6GOV7 - Inštalovaný výkon novo nainštalovaných fotovoltických panelov na obyvateľaGOV7 - Inštalovaný výkon novo nainštalovaných fotovoltických panelov na obyvateľaGOV7GOV8 - Celkový výkon náhradných zdrojov na výrobu elektrinyGOV8 - Celkový výkon náhradných zdrojov na výrobu elektrinyGOV8GOV9 - Verejné budovy v správe mesta/mestskej časti/obce renovované za účelom zvýšenia ich adaptability na dopady zmeny klímy 0 % (Třebíč 2020)GOV9 - Verejné budovy v správe mesta/mestskej časti/obce renovované za účelom zvýšenia ich adaptability na dopady zmeny klímy 0 % (Třebíč 2020)GOV9GOV10 - Rozloha plochy územia zmeneného na zelenú infraštruktúru 0 m²/ 1000 obyv. (Třebíč 2020)GOV10 - Rozloha plochy územia zmeneného na zelenú infraštruktúru 0 m²/ 1000 obyv. (Třebíč 2020)GOV10GOV11 - Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobe 0.14 % (Třebíč 2020)GOV11 - Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobe 0.14 % (Třebíč 2020)GOV11GOV12 - Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy. 0 akcií / 10 tis. obyvateľov (Třebíč 2020)GOV12 - Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy. 0 akcií / 10 tis. obyvateľov (Třebíč 2020)GOV12GOV13 - Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovania 5.6 % (Třebíč 2020)GOV13 - Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovania 5.6 % (Třebíč 2020)GOV13GOV14 - Zastavanie pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF)GOV14 - Zastavanie pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF)GOV14GOV15 - Podiel energie z OZE (obnoviteľná elektrina, teplo a chlad z obnoviteľných zdrojov) vo verejných budovách v správe mestaGOV15 - Podiel energie z OZE (obnoviteľná elektrina, teplo a chlad z obnoviteľných zdrojov) vo verejných budovách v správe mestaGOV15GOV16 - Výroba energie z obnoviteľných zdrojov v rámci administratívneho územia mesta / miestne části/ obceGOV16 - Výroba energie z obnoviteľných zdrojov v rámci administratívneho územia mesta / miestne části/ obceGOV16EMI1 - Spotreba diaľkového tepla 636004 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 33.5574 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI1 - Spotreba diaľkového tepla 636004 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 33.5574 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI1EMI2 - Spotreba elektriny 960.914 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 2366.87 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI2 - Spotreba elektriny 960.914 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 2366.87 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI2EMI3 - Spotreba zemného plynu 1957.67 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 928.463 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI3 - Spotreba zemného plynu 1957.67 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 928.463 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI3EMI4 - Dopravný výkon v individuálnej automobilovej doprave 646.741 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 1451.64 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI4 - Dopravný výkon v individuálnej automobilovej doprave 646.741 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 1451.64 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI4EMI5 - Spotreba uhlia (hnedé, čierne) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obceEMI5 - Spotreba uhlia (hnedé, čierne) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obceEMI5EMI6 - Spotreba ďalších fosílnych palív (propán-bután, vykurovací olej, ďalšie) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obceEMI6 - Spotreba ďalších fosílnych palív (propán-bután, vykurovací olej, ďalšie) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obceEMI6EMI8 - Dopravný výkon v osobnej koľajovej doprave 30.9646 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI8 - Dopravný výkon v osobnej koľajovej doprave 30.9646 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI8EMI9 - Dopravný výkon v osobnej autobusovej a trolejbusovej doprave 22.025 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI9 - Dopravný výkon v osobnej autobusovej a trolejbusovej doprave 22.025 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI9EMI10 - Dopravný výkon v leteckej doprave 35.4288 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI10 - Dopravný výkon v leteckej doprave 35.4288 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI10EMI13 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním 1.30895 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 147.594 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI13 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním 1.30895 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 147.594 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI13EMI14 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného spaľovaním 269.562 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 65.3191 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI14 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného spaľovaním 269.562 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 65.3191 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI14EMI15 - Celková produkcia nebezpečného odpadu 1.29067 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 18.6582 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI15 - Celková produkcia nebezpečného odpadu 1.29067 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 18.6582 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI15EMI16 - Produkcia odpadovej vody 26.1679 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 32.3759 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI16 - Produkcia odpadovej vody 26.1679 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 32.3759 kg CO₂e/obyv. (Třebíč 2020)EMI16EMI17 - Množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) 0.0119152 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)EMI17 - Množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) 0.0119152 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020)EMI17EXP -10%EXPOZÍCIAAD -14%CITLIVOSŤ a kapacitaGOV -6%PRIPRAVENOSŤMIT -11%Emisie-11%Celkem

Porovnanie štítkov

Tento štítok vizuálne zobrazuje rozdiel hodnotenia jednotlivých oblastí a čiastkových indikátorov dvoch vybraných modelov.

Zmeny k lepšiemu sú zafarbené na žltozeleno a zeleno, zmeny k horšiemu naopak na oranžovo a červeno. Výsledné celkové hodnotenie je znázornené ryskou s uvedením hodnoty klimaskenu.

Pri nabehnutí kurzorom myši na čiastkový indikátor sa v popise objaví názov indikátora a hodnoty porovnávaných modelov. Dolný stĺpcový graf ukazuje všetky indikátory vrátane ich hodnôt vedľa seba.


(odhad)(meranie, výpočet)(odhad)(meranie, výpočet)
%%EXP1
EXP2
EXP3
EXP4
EXP5
EXP6
EXP7
EXP8
EXP9
EXP10
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
AD8
AD9
AD10
AD11
AD12
AD13
AD14
AD15
AD16
EMI1
EMI2
EMI3
EMI4
EMI5
EMI6
EMI8
EMI9
EMI10
EMI13
EMI14
EMI15
EMI16
EMI17
GOV1
GOV2
GOV3
GOV4
GOV5
GOV6
GOV7
GOV8
GOV9
GOV10
GOV11
GOV12
GOV13
GOV14
GOV15
GOV16

Tato webová stránka používá soubory cookies

Na tomto webu používáme soubory cookies, a to k zajištění správné funkčnosti, optimalizaci, pro analýzu rozsahu a statistiky. Získané údaje jsou anonymní a sdílíme je s našimi partnery, kteří se o provoz a fungování webových stránek starají. Bez Vašeho souhlasu můžeme ukládat pouze ty cookies, které jsou nezbytné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní cookies potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoliv udělit nebo odvolat v nastavení cookies.

Nezbytné cookies jsou ty, bez kterých stránka nemůže správně fungovat. Neobejdeme se bez cookies pro uložení přihlášení.

Preferenční cookies nám umožňují zapamatovat si vaše nastavení, například filtrování a řazení nebo jazyk.

Statistické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak naše stránky používáte. Využíváme službu třetí strany, která je zavázána sbírat data anonymně – pro správné fungování ale vyžaduje cookies.

NezbytnéNastaveníSouhlasím se všemi