WEST HOUSE RESIDENCE

ExpozíciaCitlivosťEmisiePRIPRAVENOSŤB-EX1 - Povodňové riziko 2 číslo ()B-EX1B-EX2 - Ohrozenie technickej infraštruktúry záplavami 17 Body ()B-EX2B-EX3 - Ohrozenie stavby extrémnymi meteorologickými javmi 10 Body ()B-EX3B-EX4 - Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru 1 °C ()B-EX4B-AD1 - Tepelná ochrana obvodových stien 200 mm ()B-AD1B-AD2 - Tepelná ochrana strechy 200 mm ()B-AD2B-AD3 - Transparentné konštrukcie 3.26 Body ()B-AD3B-AD4 - Tieniace konštrukcie a tienenie konštrukciami 0.94 Body ()B-AD4B-AD5 - Tienenie konštrukciami a zeleňou 20 % ()B-AD5B-AD6 - Vegetačné a štrkové strechy 4 Body ()B-AD6B-AD7 - Farebné vyhotovenie 2 Body ()B-AD7B-AD8 - Chladiace zariadenia 1.5 Body ()B-AD8B-AD9 - Vetracie zariadenia 1 Body ()B-AD9B-AD10 - Kapacita budovy na akumuláciu dažďovej vody 100 % ()B-AD10B-GOV1 - Technické zabezpečenie budovy pred záplavami a prívalovými zrážkamiB-GOV1B-GOV2 - Zadržiavanie zrážkovej vody v okolí budovyB-GOV2B-GOV3 - Zachytávanie zrážkovej vody na budove 0.6 koeficient ()B-GOV3B-GOV4 - Zaistenie prevencie proti živelným udalostiamB-GOV4B-EMI12 - Spotreba tepla v budove 0.484666 kg CO2e/obyv. ()B-EMI12B-EMI3 - Spotreba elektriny v budove 1.29648 kg CO2e/obyv. ()B-EMI3B-EMI4 - Výroba elektriny v budove 5.70667 kg CO2e/obyv. ()B-EMI4B-EMI5 - Produkcia zmesového komunálneho odpadu v budove 389.95 kg CO2e/obyv. ()B-EMI5B-EMI6 - Produkcia odpadovej vody v budove 31.325 kg CO2e/obyv. ()B-EMI6EXP 65%EXPOZÍCIAAD 68%CITLIVOSŤ a kapacitaGOV 30%PRIPRAVENOSŤMIT 62%Emisie56%Celkem


Miera istoty: 40.0%

Úplnosť dát: 87.0%

KLIMATICKÝ ŠTÍTOK

Klimatický štítok je výsledkom hodnotenia miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku k zmene klímy a adaptácie na ňu.

Ide o súhrnné zobrazenie celkového hodnotenia vo forme niekoľkých sústredných kružníc rozdelených na štyri kvadranty. Tie znázorňujú štyri hlavné oblasti hodnotenia prístupu mesta, mestskej časti alebo budovy v oblasti adaptácie na zmenu klímy (expozícia, citlivosť a kapacita) a emisie, čiže uvoľňovanie skleníkových plynov. Každá oblasť je ďalej rozdelená na menšie výseky, ktoré sú reprezentované čiastkovými indikátormi (faktormi), ktoré danú oblasť zastupujú.

V celom štítku je použitých 5 farieb (červená, oranžová, žltá, svetlozelená a tmavozelená), ktoré svojim vyjadrením indikujú negatívny (červená) alebo pozitívny (tmavozelená) stav či vývoj daného systému, ktorý použité indikátory popisujú. Na jednom štítku je teda možné zhodnotiť stav/vývoj čiastkových indikátorov (napríklad spotreby elektriny na hlavu alebo dostupnosti zelene), celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjadrený ako stredovou hodnotou klimaskenu ((označovanú aj ako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF) , tak farebným vyjadrením.

(odhad)(meranie, výpočet)
%