Karlova Ves

ExpoziceCitlivostEmisePřipravenostEXP1 - Průměrná roční teplota vzduchu 1.5 °C ()EXP1EXP2 - Tropické dny 5 den ()EXP2EXP3 - Tropické noci 5 den ()EXP3EXP4 - Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměru 10 den ()EXP4EXP5 - Počet epizod přívalových povodní v minulosti za posledních 5 let 0 epizoda ()EXP5EXP6 - Říční záplavy v minulosti 0 počet ()EXP6EXP7 - Podíl záplavového území 0 % ()EXP7EXP8 - Výskyt extrémních meteorologických jevů 10 den ()EXP8EXP9 - Hydrologické sucho za posledních 5 let 15 den ()EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI) 2 index ()EXP10AD1 - Plochy zelené infrastruktury ve městě 72.13 % ()AD1AD2 - Dostupnost ploch parků, lesoparků a jiných typů veřejné zeleně odpovídající kvality 30 % ()AD2AD3 - Zastavěné, zpevněné a nepropustné plochy 18 % ()AD3AD4 - Populace nejvíce zranitelná vlnám veder 19 % ()AD4AD5 - Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území 2.43 % ()AD5AD6 - Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů 30 % ()AD6AD7 - Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatel 0 % ()AD7AD8 - Počet starých ekologických zátěží na území města 0 Počet na 1000 ha ()AD8AD9 - Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatel 3.35 % ()AD9AD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektů 0 % ()AD10AD11 - Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleně 0 % ()AD11AD12 - Spotřeba pitné vody obyvateli města z veřejných zdrojů 110 l/obyv/den ()AD12AD13 - Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města na obyvatele 1300 l.s-1 / 1000 obyvatel ()AD13AD14 - Lesní porosty náchylné k ohrožení suchem 10 % ()AD14AD15 - Kapacita retenčních nádrží pro zadržení srážkových vod v území 0 m³/obyv. ()AD15AD16 - Počet mimořádných událostí 10 počet ()AD16GOV1 - Existence adaptačního plánu/strategie/akčního plánu, management, implementace, sběr dat 45 % ()GOV1GOV2 - Podíl finančních prostředků na realizaci adaptačních opatření z celkového rozpočtu města 5.9 % ()GOV2GOV3 - Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánu 40 % ()GOV3GOV4 - Podíl finančních prostředků na realizaci mitigačních opatření z celkového rozpočtu města 5.9 % ()GOV4GOV5 - Podíl budov splňujících definované standardy tepelné propustnosti konstrukce z celkového počtu budov 80 % ()GOV5GOV6 - Podíl světelných míst veřejného osvětlení vyměněných za efektivnější (zdroj, konstrukce) 0.3 % ()GOV6GOV7 - Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvatele 2 kWp/1000 obyv./rok ()GOV7GOV8 - Celkový výkon náhradních zdrojů na výrobu elektřiny 0 W/1000 obyvatel ()GOV8GOV9 - Podíl veřejných budov ve správě města modernizovaných za účelem adaptace na změnu klimatu 0 % ()GOV9GOV10 - Rozloha plochy území změněné na modrozelenou infrastrukturu 0.1 m²/ 1000 obyv. ()GOV10GOV11 - Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výrobě 22 % ()GOV11GOV12 - Počet osvětových akcí 1.33937 akcí/10 000 obyvatel ()GOV12GOV13 - Informace: Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) 0 % ()GOV13GOV14 - Zastavění půdy zemědělského půdního fondu (ZPF) 0.02 m²/obyv. ()GOV14GOV15 - Podíl energie z OZE (biomasa, bioplyn, geotermální energie, tepelná solární energie) ve veřejných budovách ve správě města 0 % ()GOV15GOV16 - Výroba energie z obnovitelných zdrojů v rámci administrativního území obce 0 MWh/obyvatele ()GOV16MIT1 - Spotřeba dálkového tepla 1061.31 kg CO₂e/obyv. ()MIT1MIT2 - Spotřeba elektřiny 431.801 kg CO₂e/obyv. ()MIT2MIT3 - Spotřeba zemního plynu 578.481 kg CO₂e/obyv. ()MIT3MIT4 - Dopravní výkon v individuální automobilové dopravě 0.545656 kg CO₂e/obyv. ()MIT4MIT5 - Spotřeba uhlí (hnědé, černé) 0 kg CO₂e/obyv. ()MIT5MIT6 - Spotřeba dalších fosilních paliv (propan-butan, topný olej, další)MIT6MIT8 - Dopravní výkon v kolejové dopravě 0.0453066 kg CO₂e/obyv. ()MIT8MIT9 - Dopravní výkon v osobní autobusové a trolejbusové dopravě 765.181 kg CO₂e/obyv. ()MIT9MIT10 - Dopravní výkon v letecké dopravě 0.306622 kg CO₂e/obyv. ()MIT10MIT13 - Množství komunálního odpadu zneškodněného skládkováním 30.2212 kg CO₂e/obyv. ()MIT13MIT14 - Množství komunálního odpadu zneškodněného spalováním 245.774 kg CO₂e/obyv. ()MIT14MIT15 - Celková produkce nebezpečného odpadu 1.5699 kg CO₂e/obyv. ()MIT15MIT16 - Produkce odpadní vody 0.641886 kg CO₂e/obyv. ()MIT16MIT17 - Množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) 5.65514 kg CO₂e/obyv. ()MIT17EXP 66%ExpoziceAD 61%Citlivost a kapacitaGOV 41%PřipravenostMIT 71%Emise60%Celkem

Klimatický štítek

Klimatický štítek je výsledkem hodnocení měst, městských částí a budov z hlediska jejich příspěvku ke změně klimatu (emise) a schopnosti přizpůsobení se jí (adaptace).

Jedná se o souhrnné zobrazení celkového hodnocení ve formě několika soustředných kružnic rozdělených na čtyři kvadranty. Ty znázorňují čtyři hlavní oblasti hodnocení přístupu města, městské části nebo budovy v oblasti adaptace na změnu klimatu (expozice, citlivost a kapacita) a emise, neboli uvolňování skleníkových plynů. Každá oblast je dále rozdělena na menší výseče, které jsou reprezentovány dílčími indikátory (faktory), které danou oblast zastupují.

V celém štítku je použito 5 barev (červená, oranžová, žlutá, světle zelená a tmavě zelená), které svým vyjádřením indikují negativní (červená) nebo pozitivní (tmavě zelená) stav či vývoj daného systému, který použité indikátory popisují. Na jednom štítku je tedy možné zhodnotit stav/vývoje dílčích indikátorů (například spotřeby elektřiny na hlavu nebo dostupnosti zeleně) celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjádřen jak středovou hodnotou KLIMASKENU (označovanou také jako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF), tak barevným vyjádřením.

(odhad)(měření, výpočet)
%