Karlova Ves

ExpozíciaCitlivosťEmisiePRIPRAVENOSŤEXP1 - Průměrná roční teplota vzduchu 1.5 °C ()EXP1EXP2 - Rozdiel počtu tropických dní v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru 5 den ()EXP2EXP3 - Rozdiel počtu tropických nocí v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru 5 den ()EXP3EXP4 - Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeru 10 den ()EXP4EXP5 - Počet epizód prívalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov 0 epizoda ()EXP5EXP6 - Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov. 0 počet ()EXP6EXP7 - Podiel záplavového územia vymedzeného čiarou Q100 z celkovej rozlohy administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce. 0 % ()EXP7EXP8 - Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prívaly snehu). 10 den ()EXP8EXP9 - Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokov 15 den ()EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI) 2 index ()EXP10AD1 - Plochy zelenej infraštruktúry v meste 72.13 % ()AD1AD2 - Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvality 30 % ()AD2AD3 - Zastavené, spevnené a nepriepustné plochy 18 % ()AD3AD4 - Populácia najviac zraniteľná na vlny horúčav 19 % ()AD4AD5 - Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území 2.43 % ()AD5AD6 - Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů 30 % ()AD6AD7 - Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatel 0 % ()AD7AD8 - Počet starých ekologických zátěží na území města 0 Počet na 1000 ha ()AD8AD9 - Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatel 3.35 % ()AD9AD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektů 0 % ()AD10AD11 - Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleně 0 % ()AD11AD12 - Spotřeba pitné vody obyvateli města z veřejných zdrojů 110 l/obyv/den ()AD12AD13 - Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obce 1300 l.s-1 / 1000 obyvatel ()AD13AD14 - Lesné porasty náchylné k ohrozeniu suchom 10 % ()AD14AD15 - Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom území 0 m³/obyv. ()AD15AD16 - Počet mimoriadnych klimatických udalostí 10 počet ()AD16GOV1 - Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímy 45 % ()GOV1GOV2 - Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatrení 5.9 % ()GOV2GOV3 - Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánu 40 % ()GOV3GOV4 - Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obce 5.9 % ()GOV4GOV5 - Podiel obytných budov v danom energetickom štandarde podľa potreby tepla na vykurovani 80 % ()GOV5GOV6 - Podiel svetelných miest verejného osvetlenia vymenených za efektívnejšie zdroj 0.3 % ()GOV6GOV7 - Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvatele 2 kWp/1000 obyv./rok ()GOV7GOV8 - Celkový výkon náhradných zdrojov na výrobu elektriny 0 kVA/1000 obyvatel ()GOV8GOV9 - Veřejné budovy ve správě města/městské části/obce renovované za účelem zvýšení jejich adaptability na dopady změny klimatu. 0 % ()GOV9GOV10 - Rozloha plochy územia zmeneného na zelenú infraštruktúru 0.1 m²/ 1000 obyv. ()GOV10GOV11 - Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobe 22 % ()GOV11GOV12 - Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy. 1.33937 akcí/10 000 obyvatel ()GOV12GOV13 - Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovania 0 % ()GOV13GOV14 - Zastavanie pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) 0.02 % ()GOV14GOV15 - Podiel energie z OZE (obnoviteľná elektrina, teplo a chlad z obnoviteľných zdrojov) vo verejných budovách v správe mesta 0 % ()GOV15GOV16 - Výroba energie z obnoviteľných zdrojov v rámci administratívneho územia obce 0 MWh/obyvatele ()GOV16MIT1 - Spotreba diaľkového tepla 1061.31 kg CO₂e/obyv. ()MIT1MIT2 - Spotreba elektriny 431.801 kg CO₂e/obyv. ()MIT2MIT3 - Spotreba zemného plynu 578.481 kg CO₂e/obyv. ()MIT3MIT4 - Dopravný výkon v individuálnej automobilovej doprave 0.545656 kg CO₂e/obyv. ()MIT4MIT5 - Spotreba uhlia (hnedé, čierne) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce 0 kg CO₂e/obyv. ()MIT5MIT6 - Spotreba ďalších fosílnych palív (propán-bután, vykurovací olej, ďalšie) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obceMIT6MIT8 - Dopravný výkon v osobnej koľajovej doprave 0.0453066 kg CO₂e/obyv. ()MIT8MIT9 - Dopravný výkon v osobnej autobusovej a trolejbusovej doprave 765.181 kg CO₂e/obyv. ()MIT9MIT10 - Dopravný výkon v leteckej doprave 0.306622 kg CO₂e/obyv. ()MIT10MIT13 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním 30.2212 kg CO₂e/obyv. ()MIT13MIT14 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného spaľovaním 245.774 kg CO₂e/obyv. ()MIT14MIT15 - Celková produkcia nebezpečného odpadu 1.5699 kg CO₂e/obyv. ()MIT15MIT16 - Produkcia odpadovej vody 0.641886 kg CO₂e/obyv. ()MIT16MIT17 - Množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) 5.65514 kg CO₂e/obyv. ()MIT17EXP 66%EXPOZÍCIAAD 61%CITLIVOSŤ a kapacitaGOV 41%PRIPRAVENOSŤMIT 67%Emisie59%Celkem

KLIMATICKÝ ŠTÍTOK

Klimatický štítok je výsledkom hodnotenia miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku k zmene klímy a adaptácie na ňu.

Ide o súhrnné zobrazenie celkového hodnotenia vo forme niekoľkých sústredných kružníc rozdelených na štyri kvadranty. Tie znázorňujú štyri hlavné oblasti hodnotenia prístupu mesta, mestskej časti alebo budovy v oblasti adaptácie na zmenu klímy (expozícia, citlivosť a kapacita) a emisie, čiže uvoľňovanie skleníkových plynov. Každá oblasť je ďalej rozdelená na menšie výseky, ktoré sú reprezentované čiastkovými indikátormi (faktormi), ktoré danú oblasť zastupujú.

V celom štítku je použitých 5 farieb (červená, oranžová, žltá, svetlozelená a tmavozelená), ktoré svojim vyjadrením indikujú negatívny (červená) alebo pozitívny (tmavozelená) stav či vývoj daného systému, ktorý použité indikátory popisujú. Na jednom štítku je teda možné zhodnotiť stav/vývoj čiastkových indikátorov (napríklad spotreby elektriny na hlavu alebo dostupnosti zelene), celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjadrený ako stredovou hodnotou klimaskenu ((označovanú aj ako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF) , tak farebným vyjadrením.

(odhad)(meranie, výpočet)
%