Karlova Ves

ExpositionSensitivityEmissionPreparednessEXP1 - Annual average air temperature 1.5 °C ()EXP1EXP2 - Rozdíl počtu tropických dní ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 5 den ()EXP2EXP3 - Rozdíl počtu tropických nocí ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 5 den ()EXP3EXP4 - Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměru 10 den ()EXP4EXP5 - Počet dní s přívalovými povodněmi v minulosti za posledních 5 let 0 epizoda ()EXP5EXP6 - Četnost říčních záplav, kdy dochází k vybřežení toku za posledních 5 let. 0 počet ()EXP6EXP7 - Podíl záplavového území 0 % ()EXP7EXP8 - Počet dní s výskytem extrémních meteorologických jevů (silný vítr, krupobití, silné bouřky, ledovka, námraza, přívaly sněhu). 10 den ()EXP8EXP9 - Počet dní s výskytem hydrologického sucha za posledních 5 let 15 day ()EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI) 2 index ()EXP10AD1 - Podíl plochy zelenej infrastruktury k celkové rozlohy administrativního území EN 72.13 % ()AD1AD2 - Dostupnost ploch parků, lesoparků a jiných typů veřejné zeleně 30 % ()AD2AD3 - Podíl zpevněných, nepropustných ploch z celkové rozlohy administrativního území 18 % ()AD3AD4 - Podíl počtu osob zranitelné populace vůči vlnám veder z celkového počtu obyvatel 19 % ()AD4AD5 - Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území 2.43 % ()AD5AD6 - Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů 30 % ()AD6AD7 - Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatel 0 % ()AD7AD8 - Počet starých ekologických zátěží na území města 0 Počet na 1000 ha ()AD8AD9 - Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatel 3.35 % ()AD9AD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektů 0 % ()AD10AD11 - Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleně 0 % ()AD11AD12 - Spotřeba pitné vody obyvateli města z veřejných zdrojů 110 l/obyv/den ()AD12AD13 - Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města na obyvatele 1300 l.s-1 / 1000 obyvatel ()AD13AD14 - Lesní porosty náchylné k ohrožení suchem 10 % ()AD14AD15 - Kapacita retenčních nádrží pro zadržení srážkových vod v území 0 m³/pers. ()AD15AD16 - Počet mimořádných událostí 10 počet ()AD16GOV1 - Existence adaptačního plánu/strategie/akčního plánu, management, implementace, sběr dat 45 % ()GOV1GOV2 - Podíl finančních prostředků na realizaci adaptačních opatření z celkového rozpočtu města 5.9 % ()GOV2GOV3 - Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánu 40 % ()GOV3GOV4 - Podíl finančních prostředků na realizaci mitigačních opatření z celkového rozpočtu města 5.9 % ()GOV4GOV5 - Podíl budov splňujících definované standardy tepelné propustnosti konstrukce z celkového počtu budov 80 % ()GOV5GOV6 - Podíl světelných míst veřejného osvětlení vyměněných za efektivnější (zdroj, konstrukce) 0.3 % ()GOV6GOV7 - Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvatele 2 kWp/1000 obyv./rok ()GOV7GOV8 - Celkový výkon náhradních zdrojů na výrobu elektřiny 0 W/1000 obyvatel ()GOV8GOV9 - Podíl veřejných budov ve správě města modernizovaných za účelem adaptace na změnu klimatu 0 % ()GOV9GOV10 - Rozloha plochy území změněné na modrozelenou infrastrukturu 0.1 m²/ 1000 pers. ()GOV10GOV11 - Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výrobě 22 % ()GOV11GOV12 - Počet osvětových akcí 1.33937 akcí/10 000 obyvatel ()GOV12GOV13 - Informace: Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) 0 % ()GOV13GOV14 - Zastavění půdy zemědělského půdního fondu (ZPF) 0.02 m²/obyv. ()GOV14GOV15 - Podíl energie z OZE (biomasa, bioplyn, geotermální energie, tepelná solární energie) ve veřejných budovách ve správě města 0 % ()GOV15GOV16 - Výroba energie z obnovitelných zdrojů v rámci administrativního území obce 0 MWh/obyvatele ()GOV16MIT1 - Consumption of district heat 1061.31 kg CO₂e/pers. ()MIT1MIT2 - Electricity consumption 431.801 kg CO₂e/pers. ()MIT2MIT3 - Consumption of natural gas 578.481 kg CO₂e/pers. ()MIT3MIT4 - Transport performance in individual car transport 0.545656 kg CO₂e/pers. ()MIT4MIT5 - Consumption of coal (brown, black) 0 kg CO₂e/pers. ()MIT5MIT6 - Consumption of other fossil fuels (propane-butane, heating oil, others)MIT6MIT8 - Transport performance in passenger rail transport 0.0453066 kg CO₂e/pers. ()MIT8MIT9 - Transport performance in passenger bus and trolleybus transport 765.181 kg CO₂e/pers. ()MIT9MIT10 - Transport performance in air transport 0.306622 kg CO₂e/pers. ()MIT10MIT13 - Amount of mixed municipal waste disposed of in landfills 30.2212 kg CO₂e/pers. ()MIT13MIT14 - Amount of mixed municipal waste disposed of by incineration 245.774 kg CO₂e/pers. ()MIT14MIT15 - Total hazardous waste production 1.5699 kg CO₂e/pers. ()MIT15MIT16 - Wastewater production 0.641886 kg CO₂e/pers. ()MIT16MIT17 - Amount of biodegradable municipal waste (BDMW) 5.65514 kg CO₂e/pers. ()MIT17EXP 66%ExpositionAD 61%Sensitivity and capacityGOV 41%PreparednessMIT 71%Emission60%Celkem

Climate label

The climate label is the result of evaluating cities, city districts and buildings in terms of their contribution to and adaptation to climate change.

It is a summary representation of the overall rating in the form of several concentric circles divided into four quadrants. These illustrate four main areas for assessing the approach of a city, district, or building in the area of adaptation to climate change (exposure, sensitivity, and capacity) and emission, i.e. greenhouse gas emissions. Each area is further subdivided into smaller slices, which are represented by sub-indicators that represent that area.

5 colors (red, orange, yellow, light green and dark green) are used throughout the label to indicate the negative (red) or positive (dark green) status or development of the system described by the indicators used. Thus, on one label it is possible to assess the status / development of sub-indicators (for example, electricity consumption per person or availability of greenery), whole areas up to the overall status of the system. This is expressed both by the central value of the Klimasken (Climate scan) and by the colour expression.

(estimation)(measurement, calculation)
%