Co je KLIMASKEN?

KLIMASKEN je nástroj na hodnocení příspěvku měst, městských částí a jednotlivých budov ke změně klimatu a jejich adaptace na její dopady. Nástroj je sestaven z několika desítek indikátorů navržených na základě analýzy odborných pramenů, vlastní zkušenosti odborného týmu, doporučení mezinárodních institucí a praktického testování v SR a ČR.

začněte s testovánímvíce informací

Co KLIMASKEN sleduje?

Expozice oblasti vůči projevům klimatické změny

Jaký je stav a vývoj prostředí, ve kterém se město/městská část nebo budova nachází z hlediska nejdůležitějších projevů změny klimatu: zvyšující se teploty, vln veder, srážek, sucha nebo extrémních meteorologických jevů. Oblast zahrnuje deset indikátorů (devět pro základní hodnocení a jeden navíc pro hodnocení pokročilé).

Citlivost a adaptivní kapacita oblasti

Jaká je zranitelnost města z hlediska dopadů změny klimatu. Jak je město/čtvrť nebo budova připravená, jaké jsou vlastnosti jednotlivých systémů a oblastí ve městě nebo na budově. Oblast zahrnuje šestnáct indikátorů (osm pro základní hodnocení a osm navíc pro hodnocení pokročilé).

Produkce skleníkových plynů a její snižování (emise)

Jak je město zodpovědné za změny klimatu? Jaké jsou přímé či nepřímé emise skleníkových plynů ve městě? Jak jednotlivé oblasti přispívají ke změně klimatu? Oblast zahrnuje čtrnáct indikátorů (čtyři pro základní hodnocení a deset navíc pro hodnocení pokročilé).

Připravenost úřadu realizovat adaptační a mitigační opatření

Jaká opatření přijímá město / městská část / nebo vlastníci budovy k řešení dopadů změny klimatu nebo ke snižování produkcí skleníkových plynů. Jak se tato řešení projevují v běžném životě? Oblast zahrnuje šestnáct indikátorů (sedm pro základní hodnocení a devět navíc pro hodnocení pokročilé).

ExpoziceCitlivostEmisePřipravenostEXP1 - Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru 1.5 °C ()EXP1EXP2 - Rozdíl počtu tropických dní za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru 5 den (dní) ()EXP2EXP3 - Rozdíl počtu tropických nocí za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru 5 den (dní) ()EXP3EXP4 - Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměru 10 den (dní) ()EXP4EXP5 - Počet epizod přívalových povodní v minulosti za posledních 5 let 0 epizoda ()EXP5EXP6 - Četnost říčních záplav, kdy dochází k vybřežení toku za posledních 5 let 0 počet ()EXP6EXP8 - Počet dní s výskytem extrémních meteorologických jevů (silný vítr, krupobití, silné bouřky, ledovka, námraza, přívaly sněhu) 10 den (dní) ()EXP8EXP9 - Počet dní s výskytem hydrologického sucha za posledních 5 let 15 den (dní) ()EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI) 2 index ()EXP10AD1 - Plochy zelené infrastruktury ve městě 72.13 % ()AD1AD2 - Dostupnost ploch veřejné zeleně odpovídající kvality 30 % ()AD2AD3 - Zastavěné, zpevněné a nepropustné plochy 18 % ()AD3AD4 - Podíl počtu osob zranitelné populace vůči vlnám veder z celkového počtu obyvatel 19 % ()AD4AD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektů 0 % ()AD10AD13 - Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města/městské části/obce na obyvatele města/městské části/obce 1300 l.s-1 / 1000 obyv. ()AD13AD15 - Množství srážkové vody zachycené v katastrálním území 0 m³/obyv. ()AD15AD16 - Počet mimořádných klimatických událostí 10 počet ()AD16GOV1 - Strategicko-institucionální situace města v oblasti adaptace na dopady změny klimatu 45 % ()GOV1GOV2 - Prostředky vynaložené na realizaci adaptačních opatření 5.9 % ()GOV2GOV3 - Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánu 40 % ()GOV3GOV4 - Finanční prostředky na realizaci mitigačných opatření z celkového rozpočtu města 5.9 % ()GOV4GOV11 - Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výrobě 22 % ()GOV11GOV12 - Počet osvětových akcí pro obyvatele a místní aktéry zaměřených na vzdělávání a zvyšování kompetencí (způsobilosti) v oblasti změny klimatu 1.33937 akcí/10 000 obyvatel ()GOV12GOV13 - Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) 0 % ()GOV13EMI1 - Spotřeba dálkového tepla 1061.31 kg CO₂e/obyv. ()EMI1EMI2 - Spotřeba elektřiny 431.801 kg CO₂e/obyv. ()EMI2EMI3 - Spotřeba zemního plynu 578.481 kg CO₂e/obyv. ()EMI3EMI4 - Dopravní výkon v individuální automobilové dopravě 545.656 kg CO₂e/obyv. ()EMI4EXP 72%ExpoziceAD 54%Citlivost a kapacitaGOV 56%PřipravenostMIT 85%Emise67%Celkem

Klimatický štítek

Klimatický štítek je výsledkem hodnocení měst, městských částí a budov z hlediska jejich příspěvku ke změně klimatu (emise) a schopnosti přizpůsobení se jí (adaptace).

Jedná se o souhrnné zobrazení celkového hodnocení ve formě několika soustředných kružnic rozdělených na čtyři kvadranty. Ty znázorňují čtyři hlavní oblasti hodnocení přístupu města, městské části nebo budovy v oblasti adaptace na změnu klimatu (expozice, citlivost a kapacita) a emise, neboli uvolňování skleníkových plynů. Každá oblast je dále rozdělena na menší výseče, které jsou reprezentovány dílčími indikátory (faktory), které danou oblast zastupují.

V celém štítku je použito 5 barev (červená, oranžová, žlutá, světle zelená a tmavě zelená), které svým vyjádřením indikují negativní (červená) nebo pozitivní (tmavě zelená) stav či vývoj daného systému, který použité indikátory popisují. Na jednom štítku je tedy možné zhodnotit stav/vývoje dílčích indikátorů (například spotřeby elektřiny na hlavu nebo dostupnosti zeleně) celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjádřen jak středovou hodnotou KLIMASKENU (označovanou také jako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF), tak barevným vyjádřením.

(odhad)(měření, výpočet)

ÚZEMÍ A BUDOVY

Do projektu KLIMASKEN se mohou zapojit města, městské části a budovy.
Zde je vypsáno několik nejnovějších modelů. Zobrazení všech modelů získáte otevřením mapy:

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej komisie, z finančného nástroja pre životné prostredie: Program LIFE pre programové obdobie 2014 – 2020 – zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007, z podprogramu „Ochrana klímy“, v rámci projektu LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER. © 2018 MiÚ MČ Karlova Ves Nám. sv. Františka 8 842 62 Bratislava

Tato webová stránka používá soubory cookies

Na tomto webu používáme soubory cookies, a to k zajištění správné funkčnosti, optimalizaci, pro analýzu rozsahu a statistiky. Získané údaje jsou anonymní a sdílíme je s našimi partnery, kteří se o provoz a fungování webových stránek starají. Bez Vašeho souhlasu můžeme ukládat pouze ty cookies, které jsou nezbytné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní cookies potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoliv udělit nebo odvolat v nastavení cookies.

Nezbytné cookies jsou ty, bez kterých stránka nemůže správně fungovat. Neobejdeme se bez cookies pro uložení přihlášení.

Preferenční cookies nám umožňují zapamatovat si vaše nastavení, například filtrování a řazení nebo jazyk.

Statistické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak naše stránky používáte. Využíváme službu třetí strany, která je zavázána sbírat data anonymně – pro správné fungování ale vyžaduje cookies.

NezbytnéNastaveníSouhlasím se všemi