Indikátory Klimaskenu

Použité indikátory

Níže je uveden seznam všech v klimaskenu použitých indikátorů. Každý má své označení, které jej přiřazuje k jedné z pěti oblastí (popisné, expoziční, citlivostní, emisní bilance a připravenosti). Dále je naznačeno, zda se jedná o indikátor základní nebo plné verze klimaskenu a zda je použitelný pro hodnocení celého města, městské části nebo budovy. Každý indikátor obsahuje i metodický list, který je možné stáhnout po kliknutí na ikonu vpravo.Indikátory pro města a městské části

označenínázev indikátoruzákladní verzeplná verzemetodický list
POP1Počet obyvatelanoano
POP2Celková rozlohaanoano
POP3Hustota obyvatelanoano
POP4Zemědělská půdaanoano
POP5Lesní půdaanoano
POP6Vodní plochaanoano
POP7Zastavěné územíanoano
POP8Ostatní územíanoano
POP9Chráněné územíanoano
POP10Obyvatelé v bytových domechanoano
POP11Obyvatelé v rodinných domechanoano
POP12Připojení na veřejný vodovodanoano
POP13Připojení na veřejnou kanalizacianoano
POP16Výdaje městaanoano
EXP1Průměrná roční teplota vzduchuanoano
EXP2Rozdíl počtu tropických dní ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměruanoano
EXP3Rozdíl počtu tropických nocí ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměruanoano
EXP4Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměruanoano
EXP5Počet epizod přívalových povodní v minulosti za posledních 5 letanoano
EXP6Četnost říčních záplav, kdy dochází k vybřežení toku za posledních 5 letanoano
EXP7Podíl záplavového území vymezeného čárou Q100 z celkové rozlohy administrativního území města/městské části/obceano
EXP8Počet dní s výskytem extrémních meteorologických jevů (silný vítr, krupobití, silné bouřky, ledovka, námraza, přívaly sněhu)anoano
EXP9Počet dní s výskytem hydrologického sucha za posledních 5 letanoano
EXP10Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI)anoano
AD1Plochy zelené infrastruktury ve městěanoano
AD2Dostupnost ploch veřejné zeleně odpovídající kvalityanoano
AD3Zastavěné, zpevněné a nepropustné plochyanoano
AD4Populace nejvíce zranitelná vlnám vederanoano
AD5Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území ano
AD6Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů ano
AD7Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatelano
AD8Počet starých ekologických zátěží na území městaano
AD9Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatelano
AD10Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektůanoano
AD11Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleněano
AD12Spotřeba pitné vody ve městě/městské části/obci z veřejných zdrojůano
AD13Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města/městské části/obce na obyvatele města/městské části/obceanoano
AD14Lesní porosty náchylné k ohrožení suchem ano
AD15Množství srážkové vody zachycené v katastrálním územíanoano
AD16Počet mimořádných klimatických událostíanoano
MIT1aEmisní faktor dálkového teplaanoano
MIT1Spotřeba dálkového tepla anoano
MIT2Spotřeba elektřinyanoano
MIT3Spotřeba zemního plynu anoano
MIT4Dopravní výkon v individuální automobilové dopravěanoano
MIT5Spotřeba uhlí (hnědé, černé) v rámci administrativního území obce/čtvrtiano
MIT6Spotřeba dalších fosilních paliv (propan-butan, topný olej, další) v rámci administrativního území města/městské části/obceano
MIT8Dopravní výkon v kolejové dopravěano
MIT9Dopravní výkon v osobní autobusové a trolejbusové dopravě ano
MIT10Dopravní výkon v letecké dopravěano
MIT13Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného skládkovánímano
MIT14Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného spalovánímano
MIT15Celková produkce nebezpečného odpadu ano
MIT16Produkce odpadní vody ano
MIT17Množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO)ano
GOV1Strategicko-institucionální situace města v oblasti adaptace na dopady změny klimatuanoano
GOV2Prostředky vynaložené na realizaci adaptačních opatřeníanoano
GOV3Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánuanoano
GOV4Finanční prostředky na realizaci mitigačných opatření z celkového rozpočtu městaanoano
GOV5Podíl obytných budov v dané energetické třídě podle potřeby tepla na vytápěníano
GOV6Podíl světelných míst veřejného osvětlení vyměněných za efektivnější zdrojano
GOV7Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvateleano
GOV8Celkový výkon náhradních zdrojů na výrobu elektřinyano
GOV9Veřejné budovy ve správě města/městské části/obce renovované za účelem zvýšení jejich adaptability na dopady změny klimatu.ano
GOV10Rozloha plochy území změněné na modrozelenou infrastrukturuano
GOV11Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výroběanoano
GOV12Počet osvětových akcí pro obyvatele a místní aktéry zaměřených na vzdělávání a zvyšování kompetencí (způsobilosti) v oblasti změny klimatuanoano
GOV13Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) anoano
GOV14Zastavění půdy zemědělského půdního fondu (ZPF)ano
GOV15Podíl energie z OZE (biomasa, bioplyn, geotermální energie, tepelná solární energie) ve veřejných budovách ve správě městaano
GOV16Výroba energie z obnovitelných zdrojů v rámci administrativního území obceanoIndikátory pro budovy

Pro budovy je třeba použít jinou metriku, proto se používá odlišná sada indikátorů:označenínázev indikátoruzákladní verzeplná verzemetodický list
B-POP1Rok výstavbyanoano
B-POP2Rok významné obnovy budovyanoano
B-POP3Počet podlaží anoano
B-POP4Počet obyvatelanoano
B-POP5Zastavěná plochaanoano
B-POP6Obytná plocha (bytů)anoano
B-EX1Povodňové rizikoanoano
B-EX2Ohrožení technické infrastruktury záplavamianoano
B-EX3Ohrožení stavby extrémními meteorologickými jevyanoano
B-AD1aTepelná ochrana obvodových stěnanoano
B-AD1bTepelná ochrana střechyanoano
B-AD2Transparentní konstrukce anoano
B-AD3Stínící konstrukce a stínění konstrukcemianoano
B-AD4Stínění konstrukcemi a zeleníanoano
B-AD5Vegetační a štěrkové střechyanoano
B-AD6Barevné provedeníanoano
B-AD7Chladící zařízeníanoano
B-AD8Větrací zařízeníanoano
B-AD9Technické zabezpečení budovy před záplavami a přívalovými srážkamianoano
B-AD10Zadržování srážkové vody v okolí budovyanoano
B-AD11Zachytávání srážkové vody na budověanoano
B-AD12Kapacita budovy pro akumulaci dešťové vodyanoano
B-GOV1Zajištění prevence proti živelním událostemanoano