Indikátory Klimaskenu

Použité indikátory

Níže je uveden seznam všech v klimaskenu použitých indikátorů. Každý má své označení, které jej přiřazuje k jedné z pěti oblastí (popisné, expoziční, citlivostní, emisní bilance a připravenosti). Dále je naznačeno, zda se jedná o indikátor základní nebo plné verze klimaskenu a zda je použitelný pro hodnocení celého města, městské části nebo budovy. Každý indikátor obsahuje i metodický list, který je možné stáhnout po kliknutí na ikonu vpravo.
označenínázev indikátoruzákladní verzeplná verzeměstaměstské částibudovy
POP1Počet obyvatelanoanoanoano
POP1BPočet obyvatel budovyanoanoano
POP2Celková rozlohaanoanoanoano
POP3Hustota obyvatelanoanoanoano
POP4Zemědělská půdaanoanoanoano
POP5Lesní půdaanoanoanoano
POP6Vodní plochaanoanoanoano
POP7Zastavěné územíanoanoanoano
POP8Ostatní územíanoanoanoano
POP9Chráněné územíanoanoanoano
POP10Obyvatelé v bytových domechanoanoanoano
POP11Obyvatelé v rodinných domechanoanoanoano
POP12Připojení na veřejný vodovodanoanoanoano
POP13Připojení na veřejnou kanalizacianoanoanoano
POP14Hustota hlavní silniční sítěanoanoano
POP15Hustota osobní železniční sítěanoanoano
POP16Výdaje městaanoanoanoano
EXP1Průměrná roční teplota vzduchuanoanoanoano
EXP2Tropické dnyanoanoanoano
EXP3Tropické nocianoanoanoano
EXP4Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměruanoanoanoano
EXP5Počet epizod přívalových povodní v minulosti za posledních 5 letanoanoanoano
EXP6Říční záplavy v minulostianoanoanoano
EXP7Podíl záplavového územíanoanoano
EXP8Výskyt extrémních meteorologických jevůanoanoanoano
EXP9Hydrologické sucho za posledních 5 letanoanoanoano
EXP10Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI) anoanoanoano
AD1Plochy zelené infrastruktury ve městěanoanoanoano
AD2Dostupnost ploch parků, lesoparků a jiných typů veřejné zeleně odpovídající kvality anoanoanoano
AD3Zastavěné, zpevněné a nepropustné plochyanoanoanoano
AD4Populace nejvíce zranitelná vlnám vederanoanoanoano
AD5Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území anoanoano
AD6Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů anoanoano
AD7Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatelanoanoano
AD8Počet starých ekologických zátěží na území městaanoanoano
AD9Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatelanoanoano
AD10Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektůanoanoanoano
AD11Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleněanoanoano
AD12Spotřeba pitné vody obyvateli města z veřejných zdrojůanoanoano
AD13Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města na obyvatele anoanoanoano
AD14Lesní porosty náchylné k ohrožení suchem anoanoano
AD15Kapacita retenčních nádrží pro zadržení srážkových vod v území anoanoanoano
AD16Počet mimořádných událostí anoanoanoano
MIT1aEmisní faktor dálkového teplaanoanoanoano
MIT1Spotřeba dálkového tepla anoanoanoano
MIT2Spotřeba elektřinyanoanoanoano
MIT3Spotřeba zemního plynu anoanoanoano
MIT4Dopravní výkon v individuální automobilové dopravěanoanoanoano
MIT5Spotřeba uhlí (hnědé, černé)anoanoano
MIT6Spotřeba dalších fosilních paliv (propan-butan, topný olej, další)anoanoano
MIT7Spotřeba paliv z KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) v rámci administrativního území obce/čvrtianoanoano
MIT8Dopravní výkon v kolejové dopravěanoanoano
MIT9Dopravní výkon v osobní autobusové a trolejbusové dopravě anoanoano
MIT10Dopravní výkon v letecké dopravěanoanoano
MIT11Dopravní výkon v nákladní silniční dopravěanoanoano
MIT12Dopravní výkon v železniční nákladní dopravě anoanoano
MIT13Množství komunálního odpadu zneškodněného skládkovánímanoanoano
MIT14Množství komunálního odpadu zneškodněného spalovánímanoanoano
MIT15Celková produkce nebezpečného odpadu anoanoano
MIT16Produkce odpadní vody anoanoano
MIT17Množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO)anoanoano
GOV1Existence adaptačního plánu/strategie/akčního plánu, management, implementace, sběr dat anoanoanoano
GOV2Podíl finančních prostředků na realizaci adaptačních opatření z celkového rozpočtu města anoanoanoano
GOV3Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánuanoanoanoano
GOV4Podíl finančních prostředků na realizaci mitigačních opatření z celkového rozpočtu městaanoanoanoano
GOV5Podíl budov splňujících definované standardy tepelné propustnosti konstrukce z celkového počtu budov anoanoano
GOV6Podíl světelných míst veřejného osvětlení vyměněných za efektivnější (zdroj, konstrukce) anoanoano
GOV7Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvateleanoanoano
GOV8Celkový výkon náhradních zdrojů na výrobu elektřinyanoanoano
GOV9Podíl veřejných budov ve správě města modernizovaných za účelem adaptace na změnu klimatuanoanoano
GOV10Rozloha plochy území změněné na modrozelenou infrastrukturuanoanoano
GOV11Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výroběanoanoanoano
GOV12Počet osvětových akcí anoanoanoano
GOV13Informace: Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) anoanoanoano
GOV14Zastavění půdy zemědělského půdního fondu (ZPF)anoanoano
GOV15Podíl energie z OZE (biomasa, bioplyn, geotermální energie, tepelná solární energie) ve veřejných budovách ve správě městaanoanoano
GOV16Výroba energie z obnovitelných zdrojů v rámci administrativního území obceanoanoano