What is Klimasken?

A tool for assessing cities’ contribution to climate change and adaptation to climate change. The tool consists of several dozens of indicators, which the user fills with the required data and through simple calculations is then determined from the main index and its sub-components.

start testingvíce informací

WHAT DOES KLIMASKEN MONITOR?

ExpoziceAREA EXPOSURE TO CLIMATE CHANGE oblasti vůči projevům klimatické změny

What is the state and development of the environment in which a city / district or building is located in terms of the most important manifestations of climate change: rising temperatures, heat waves, rainfall, drought or extreme weather phenomena. The area includes ten indicators (nine for the basic assessment and one for the advanced assessment).

SENSITIVITY AND ADAPTIVE CAPACITY OF THE AREA

What is the vulnerability of the city to the effects of climate change. How the city / district or building is ready, what are the characteristics of the individual systems and areas in the city or building. The area includes sixteen indicators (eight for the basic assessment and eight in addition for the advanced assessment).

GREENHOUSE GAS PRODUCTION AND REDUCTION (EMISSION)

How is the city responsible for climate change? What are the direct or indirect greenhouse gas emissions in the city? How do individual areas contribute to climate change? The area includes fourteen indicators (four for the basic assessment and ten for the advanced assessment).

PREPAREDNESS OF THE INSTITUTION TO IMPLEMENT ADAPTATION AND MITIGATION MEASURES

What measures are implemented by the city / district / building owners to address the consequences of climate change or to reduce greenhouse gas emissions? How do these solutions manifest themselves in everyday life? The area includes sixteen indicators (seven for the basic assessment and nine for the advanced assessment).

ExpositionSensitivityEmissionPreparednessEXP1 - Annual average air temperatureEXP1EXP2 - Rozdíl počtu tropických dní ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměruEXP2EXP3 - Rozdíl počtu tropických nocí ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměruEXP3EXP4 - Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměruEXP4EXP5 - Počet dní s přívalovými povodněmi v minulosti za posledních 5 letEXP5EXP6 - Četnost říčních záplav, kdy dochází k vybřežení toku za posledních 5 let.EXP6EXP8 - Počet dní s výskytem extrémních meteorologických jevů (silný vítr, krupobití, silné bouřky, ledovka, námraza, přívaly sněhu). EXP8EXP9 - Počet dní s výskytem hydrologického sucha za posledních 5 let EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI) EXP10AD1 - Podíl plochy zelenej infrastruktury k celkové rozlohy administrativního území ENAD1AD2 - Dostupnost ploch parků, lesoparků a jiných typů veřejné zeleně AD2AD3 - Podíl zpevněných, nepropustných ploch z celkové rozlohy administrativního územíAD3AD4 - Podíl počtu osob zranitelné populace vůči vlnám veder z celkového počtu obyvatel AD4AD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektůAD10AD13 - Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města na obyvatele AD13AD15 - Kapacita retenčních nádrží pro zadržení srážkových vod v území AD15AD16 - Počet mimořádných událostí AD16GOV1 - Existence adaptačního plánu/strategie/akčního plánu, management, implementace, sběr dat GOV1GOV2 - Podíl finančních prostředků na realizaci adaptačních opatření z celkového rozpočtu města GOV2GOV3 - Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánuGOV3GOV4 - Podíl finančních prostředků na realizaci mitigačních opatření z celkového rozpočtu městaGOV4GOV11 - Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výroběGOV11GOV12 - Počet osvětových akcí GOV12GOV13 - Informace: Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) GOV13MIT1a - Emisní faktor dálkového teplaMIT1aMIT2 - Electricity consumptionMIT2MIT1 - Consumption of district heatMIT1MIT3 - Consumption of natural gasMIT3MIT4 - Transport performance in individual car transportMIT4EXP 72%ExpositionAD 54%Sensitivity and capacityGOV 56%PreparednessMIT 85%Emission67%Celkem

Climate label

The climate label is the result of evaluating cities, city districts and buildings in terms of their contribution to and adaptation to climate change.

It is a summary representation of the overall rating in the form of several concentric circles divided into four quadrants. These illustrate four main areas for assessing the approach of a city, district, or building in the area of adaptation to climate change (exposure, sensitivity, and capacity) and emission, i.e. greenhouse gas emissions. Each area is further subdivided into smaller slices, which are represented by sub-indicators that represent that area.

5 colors (red, orange, yellow, light green and dark green) are used throughout the label to indicate the negative (red) or positive (dark green) status or development of the system described by the indicators used. Thus, on one label it is possible to assess the status / development of sub-indicators (for example, electricity consumption per person or availability of greenery), whole areas up to the overall status of the system. This is expressed both by the central value of the Klimasken (Climate scan) and by the colour expression.

(estimation)(measurement, calculation)

Zapojená města

Do projektu Klimasken se mohou zapojit města, městské části a budovy.
Zde je vypsáno několik nejnovějších modelů. Zobrazení všech modelů získáte otevřením mapy:

The project is funded by the European Commission, by the financial Instrument for the Environment: Program LIFE for the period 2014 – 2020 established by the regulation No 1293/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EC) No 614/2007, subroutine Climate Protection; under the project LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER. © 2018 MiÚ MČ Karlova Ves Nám. sv. Františka 8 842 62 Bratislava