Čo je Klimasken?

Klimasken je nástroj na hodnotenie miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku ku zmene klímy a adaptácie na zmenu klímy. Nástroj je zostavený z niekoľkých desiatok indikátorov, ktoré užívateľ naplní požadovanými dátami a prostredníctvom jednoduchých výpočtov je z nich následne stanovený hlavný index a jeho čiastkové zložky.

ZAČNITE S TESTOVANÍMviac informácií

ČO KLIMASKEN SLEDUJE?

EXPOZÍCIA OBLASTI VOČI PREJAVOM ZMENY KLÍMY

Aký je stav a vývoj prostredia, v ktorom sa mesto/mestská časť alebo budova nachádza z hľadiska najdôležitejších prejavov klimatických zmien: zvyšujúcej sa teploty, vĺn horúčav, zrážok, sucha alebo extrémnych meteorologických javov. Oblasť zahŕňa desať indikátorov (deväť pre základné hodnotenie a jeden navyše pre pokročilé hodnotenie).

CITLIVOSŤ A ADAPTÍVNA KAPACITA OBLASTI

Aká je zraniteľnosť mesta z hľadiska vplyvov zmeny klímy. Ako je mesto/štvrť alebo budova pripravená, aké sú vlastnosti jednotlivých systémov a oblastí v meste alebo na budove. Oblasť zahŕňa šestnásť indikátorov (osem pre základné hodnotenie a osem naviac pre pokročilé hodnotenie).

PRODUKCIA SKLENÍKOVÝCH PLYNOV A JEJ ZNIŽOVANIE (EMISIE)

Ako je mesto zodpovedné za zmenu klímy? Aké sú priame alebo nepriame emisie skleníkových plynov v meste? Ako jednotlivé oblasti prispievajú k zmene klímy? Oblasť zahŕňa štrnásť indikátorov (štyri pre základné hodnotenie a desať naviac pre pokročilé hodnotenie).

PRIPRAVENOSŤ INŠTITÚCIE REALIZOVAŤ ADAPTAČNÉ A MITIGAČNÉ OPATRENIA

Aké opatrenia prijíma mesto/mestská časť/alebo vlastníci budovy k riešeniu dôsledkov zmeny klímy alebo k znižovaniu produkciou skleníkových plynov. Ako sa tieto riešenia prejavujú v bežnom živote? Oblasť zahŕňa šestnásť indikátorov (sedem pre základné hodnotenie a deväť naviac pre pokročilé hodnotenie).

ExpozíciaCitlivosťEmisiePRIPRAVENOSŤEXP1 - Průměrná roční teplota vzduchuEXP1EXP2 - Rozdiel počtu tropických dní v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeruEXP2EXP3 - Rozdiel počtu tropických nocí v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru EXP3EXP4 - Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeruEXP4EXP5 - Počet epizód prívalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov EXP5EXP6 - Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov.EXP6EXP8 - Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prívaly snehu).EXP8EXP9 - Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokovEXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI)EXP10AD1 - Plochy zelenej infraštruktúry v mesteAD1AD2 - Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvalityAD2AD3 - Zastavené, spevnené a nepriepustné plochyAD3AD4 - Populácia najviac zraniteľná na vlny horúčavAD4AD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektůAD10AD13 - Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obceAD13AD15 - Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom územíAD15AD16 - Počet mimoriadnych klimatických udalostí AD16GOV1 - Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímyGOV1GOV2 - Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatreníGOV2GOV3 - Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánuGOV3GOV4 - Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obceGOV4GOV11 - Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobeGOV11GOV12 - Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy.GOV12GOV13 - Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovaniaGOV13MIT1 - Spotreba diaľkového teplaMIT1MIT1a - Emisní faktor dálkového teplaMIT1aMIT2 - Spotreba elektrinyMIT2MIT3 - Spotreba zemného plynuMIT3MIT4 - Dopravný výkon v individuálnej automobilovej dopraveMIT4MIT1gen - Kogenerace dálkového teplaMIT1genMIT1ef - Emisní faktor dálkového teplaMIT1efMIT1 - Spotreba diaľkového teplaMIT1EXP 72%EXPOZÍCIAAD 54%CITLIVOSŤ a kapacitaGOV 56%PRIPRAVENOSŤMIT 70%Emisie63%Celkem

KLIMATICKÝ ŠTÍTOK

Klimatický štítok je výsledkom hodnotenia miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku k zmene klímy a adaptácie na ňu.

Ide o súhrnné zobrazenie celkového hodnotenia vo forme niekoľkých sústredných kružníc rozdelených na štyri kvadranty. Tie znázorňujú štyri hlavné oblasti hodnotenia prístupu mesta, mestskej časti alebo budovy v oblasti adaptácie na zmenu klímy (expozícia, citlivosť a kapacita) a emisie, čiže uvoľňovanie skleníkových plynov. Každá oblasť je ďalej rozdelená na menšie výseky, ktoré sú reprezentované čiastkovými indikátormi (faktormi), ktoré danú oblasť zastupujú.

V celom štítku je použitých 5 farieb (červená, oranžová, žltá, svetlozelená a tmavozelená), ktoré svojim vyjadrením indikujú negatívny (červená) alebo pozitívny (tmavozelená) stav či vývoj daného systému, ktorý použité indikátory popisujú. Na jednom štítku je teda možné zhodnotiť stav/vývoj čiastkových indikátorov (napríklad spotreby elektriny na hlavu alebo dostupnosti zelene), celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjadrený ako stredovou hodnotou klimaskenu ((označovanú aj ako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF) , tak farebným vyjadrením.

(odhad)(meranie, výpočet)

ÚZEMIA A BUDOVY

Do projektu Klimasken se mohou zapojit města, městské části a budovy.
Zde je vypsáno několik nejnovějších modelů. Zobrazení všech modelů získáte otevřením mapy:

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej komisie, z finančného nástroja pre životné prostredie: Program LIFE pre programové obdobie 2014 – 2020 – zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007, z podprogramu „Ochrana klímy“, v rámci projektu LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER. © 2018 MiÚ MČ Karlova Ves Nám. sv. Františka 8 842 62 Bratislava