Čo je KLIMASKEN?

KLIMASKEN je nástroj na hodnotenie miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku ku zmene klímy a adaptácie na zmenu klímy. Nástroj je zostavený z niekoľkých desiatok indikátorov, ktoré užívateľ naplní požadovanými dátami a prostredníctvom jednoduchých výpočtov je z nich následne stanovený hlavný index a jeho čiastkové zložky.

ZAČNITE S TESTOVANÍMviac informácií

ČO KLIMASKEN SLEDUJE?

EXPOZÍCIA OBLASTI VOČI PREJAVOM ZMENY KLÍMY

Aký je stav a vývoj prostredia, v ktorom sa mesto/mestská časť alebo budova nachádza z hľadiska najdôležitejších prejavov klimatických zmien: zvyšujúcej sa teploty, vĺn horúčav, zrážok, sucha alebo extrémnych meteorologických javov. Oblasť zahŕňa desať indikátorov (deväť pre základné hodnotenie a jeden navyše pre pokročilé hodnotenie).

CITLIVOSŤ A ADAPTÍVNA KAPACITA OBLASTI

Aká je zraniteľnosť mesta z hľadiska vplyvov zmeny klímy. Ako je mesto/štvrť alebo budova pripravená, aké sú vlastnosti jednotlivých systémov a oblastí v meste alebo na budove. Oblasť zahŕňa šestnásť indikátorov (osem pre základné hodnotenie a osem naviac pre pokročilé hodnotenie).

PRODUKCIA SKLENÍKOVÝCH PLYNOV A JEJ ZNIŽOVANIE (EMISIE)

Ako je mesto zodpovedné za zmenu klímy? Aké sú priame alebo nepriame emisie skleníkových plynov v meste? Ako jednotlivé oblasti prispievajú k zmene klímy? Oblasť zahŕňa štrnásť indikátorov (štyri pre základné hodnotenie a desať naviac pre pokročilé hodnotenie).

PRIPRAVENOSŤ INŠTITÚCIE REALIZOVAŤ ADAPTAČNÉ A MITIGAČNÉ OPATRENIA

Aké opatrenia prijíma mesto/mestská časť/alebo vlastníci budovy k riešeniu dôsledkov zmeny klímy alebo k znižovaniu produkciou skleníkových plynov. Ako sa tieto riešenia prejavujú v bežnom živote? Oblasť zahŕňa šestnásť indikátorov (sedem pre základné hodnotenie a deväť naviac pre pokročilé hodnotenie).

ExpozíciaCitlivosťEmisiePRIPRAVENOSŤEXP1 - Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 1.5 °C ()EXP1EXP2 - Rozdiel počtu tropických dní za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 5 deň (dní) ()EXP2EXP3 - Rozdiel počtu tropických nocí za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 5 deň (dní) ()EXP3EXP4 - Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeru 10 deň (dní) ()EXP4EXP5 - Počet epizód prívalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov 0 epizóda ()EXP5EXP6 - Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov. 0 počet ()EXP6EXP8 - Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prívaly snehu). 10 deň (dní) ()EXP8EXP9 - Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokov 15 deň (dní) ()EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI) 2 index ()EXP10AD1 - Plochy zelenej infraštruktúry v meste 72.13 % ()AD1AD2 - Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvality 30 % ()AD2AD3 - Zastavené, spevnené a nepriepustné plochy 18 % ()AD3AD4 - Podiel počtu osôb zraniteľnej populácie voči vlnám horúčav z celkového počtu obyvateľov 19 % ()AD4AD10 - Podiel počtu kritických objektov nachádzajúcich sa v záplavovom území riečných záplav Q100 z celkového počtu kritických objektov 0 % ()AD10AD13 - Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obce 1300 l.s-1 / 1000 obyv. ()AD13AD15 - Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom území 0 m³/obyv. ()AD15AD16 - Počet mimoriadnych klimatických udalostí 10 počet ()AD16GOV1 - Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímy 45 % ()GOV1GOV2 - Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatrení 5.9 % ()GOV2GOV3 - Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánu 40 % ()GOV3GOV4 - Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obce 5.9 % ()GOV4GOV11 - Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobe 22 % ()GOV11GOV12 - Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy. 1.33937 akcií / 10 tis. obyvateľov ()GOV12GOV13 - Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovania 0 % ()GOV13EMI1 - Spotreba diaľkového tepla 1061.31 kg CO₂e/obyv. ()EMI1EMI2 - Spotreba elektriny 431.801 kg CO₂e/obyv. ()EMI2EMI3 - Spotreba zemného plynu 578.481 kg CO₂e/obyv. ()EMI3EMI4 - Dopravný výkon v individuálnej automobilovej doprave 545.656 kg CO₂e/obyv. ()EMI4EXP 72%EXPOZÍCIAAD 54%CITLIVOSŤ a kapacitaGOV 56%PRIPRAVENOSŤMIT 85%Emisie67%Celkem

KLIMATICKÝ ŠTÍTOK

Klimatický štítok je výsledkom hodnotenia miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku k zmene klímy a adaptácie na ňu.

Ide o súhrnné zobrazenie celkového hodnotenia vo forme niekoľkých sústredných kružníc rozdelených na štyri kvadranty. Tie znázorňujú štyri hlavné oblasti hodnotenia prístupu mesta, mestskej časti alebo budovy v oblasti adaptácie na zmenu klímy (expozícia, citlivosť a kapacita) a emisie, čiže uvoľňovanie skleníkových plynov. Každá oblasť je ďalej rozdelená na menšie výseky, ktoré sú reprezentované čiastkovými indikátormi (faktormi), ktoré danú oblasť zastupujú.

V celom štítku je použitých 5 farieb (červená, oranžová, žltá, svetlozelená a tmavozelená), ktoré svojim vyjadrením indikujú negatívny (červená) alebo pozitívny (tmavozelená) stav či vývoj daného systému, ktorý použité indikátory popisujú. Na jednom štítku je teda možné zhodnotiť stav/vývoj čiastkových indikátorov (napríklad spotreby elektriny na hlavu alebo dostupnosti zelene), celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjadrený ako stredovou hodnotou klimaskenu ((označovanú aj ako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF) , tak farebným vyjadrením.

(odhad)(meranie, výpočet)

ÚZEMIA A BUDOVY

Do projektu KLIMASKEN sa môžu zapojiť mestá, mestské časti, obce a budovy.
Tu je vypísaných niekoľko najnovších modelov. Zobrazenie všetkých modelov získate otvorením mapy:

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej komisie, z finančného nástroja pre životné prostredie: Program LIFE pre programové obdobie 2014 – 2020 – zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007, z podprogramu „Ochrana klímy“, v rámci projektu LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER. © 2018 MiÚ MČ Karlova Ves Nám. sv. Františka 8 842 62 Bratislava

Tato webová stránka používá soubory cookies

Na tomto webu používáme soubory cookies, a to k zajištění správné funkčnosti, optimalizaci, pro analýzu rozsahu a statistiky. Získané údaje jsou anonymní a sdílíme je s našimi partnery, kteří se o provoz a fungování webových stránek starají. Bez Vašeho souhlasu můžeme ukládat pouze ty cookies, které jsou nezbytné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní cookies potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoliv udělit nebo odvolat v nastavení cookies.

Nezbytné cookies jsou ty, bez kterých stránka nemůže správně fungovat. Neobejdeme se bez cookies pro uložení přihlášení.

Preferenční cookies nám umožňují zapamatovat si vaše nastavení, například filtrování a řazení nebo jazyk.

Statistické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak naše stránky používáte. Využíváme službu třetí strany, která je zavázána sbírat data anonymně – pro správné fungování ale vyžaduje cookies.

NezbytnéNastaveníSouhlasím se všemi