Indikátory Klimaskenu

Použité indikátory

Níže je uveden seznam všech v klimaskenu použitých indikátorů. Každý má své označení, které jej přiřazuje k jedné z pěti oblastí (popisné, expoziční, citlivostní, emisní bilance a připravenosti). Dále je naznačeno, zda se jedná o indikátor základní nebo plné verze klimaskenu a zda je použitelný pro hodnocení celého města, městské části nebo budovy. Každý indikátor obsahuje i metodický list, který je možné stáhnout po kliknutí na ikonu vpravo.
označenínázev indikátoruzákladní verzeplná verzeměstaměstské částibudovy
POP1Populationanoanoanoano
POP1BPočet obyvatel budovyanoanoano
POP2Total areaanoanoanoano
POP3Population densityanoanoanoano
POP4Agriculture landanoanoanoano
POP5Forest landanoanoanoano
POP6Water surfaceanoanoanoano
POP7Built areasanoanoanoano
POP8Other areasanoanoanoano
POP9Protected areasanoanoanoano
POP10Podíl obyvatel žijících v bytových domechanoanoanoano
POP11Proportion of inhabitants living in family housesanoanoanoano
POP12Proportion of inhabitants connected to the water supplyanoanoanoano
POP13Connection to the public sewage systemanoanoanoano
POP14Hustota hlavní silniční komunikační sítě k celkové rozloze administrativného území anoanoano
POP15Hustota osobní vlakové komunikační sítě k celkové rozloze administrativného území anoanoano
POP16Expenditures of the cityanoanoanoano
EXP1Annual average air temperatureanoanoanoano
EXP2Rozdíl počtu tropických dní ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměruanoanoanoano
EXP3Rozdíl počtu tropických nocí ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměruanoanoanoano
EXP4Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměruanoanoanoano
EXP5Počet dní s přívalovými povodněmi v minulosti za posledních 5 letanoanoanoano
EXP6Četnost říčních záplav, kdy dochází k vybřežení toku za posledních 5 let.anoanoanoano
EXP7Podíl záplavového územíanoanoano
EXP8Počet dní s výskytem extrémních meteorologických jevů (silný vítr, krupobití, silné bouřky, ledovka, námraza, přívaly sněhu). anoanoanoano
EXP9Počet dní s výskytem hydrologického sucha za posledních 5 let anoanoanoano
EXP10Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI) anoanoanoano
AD1Podíl plochy zelenej infrastruktury k celkové rozlohy administrativního území ENanoanoanoano
AD2Dostupnost ploch parků, lesoparků a jiných typů veřejné zeleně anoanoanoano
AD3Podíl zpevněných, nepropustných ploch z celkové rozlohy administrativního územíanoanoanoano
AD4Podíl počtu osob zranitelné populace vůči vlnám veder z celkového počtu obyvatel anoanoanoano
AD5Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území anoanoano
AD6Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů anoanoano
AD7Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatelanoanoano
AD8Počet starých ekologických zátěží na území městaanoanoano
AD9Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatelanoanoano
AD10Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektůanoanoanoano
AD11Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleněanoanoano
AD12Spotřeba pitné vody obyvateli města z veřejných zdrojůanoanoano
AD13Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města na obyvatele anoanoanoano
AD14Lesní porosty náchylné k ohrožení suchem anoanoano
AD15Kapacita retenčních nádrží pro zadržení srážkových vod v území anoanoanoano
AD16Počet mimořádných událostí anoanoanoano
MIT1aEmisní faktor dálkového teplaanoanoanoano
MIT1Consumption of district heatanoanoanoano
MIT2Electricity consumptionanoanoanoano
MIT3Consumption of natural gasanoanoanoano
MIT4Transport performance in individual car transportanoanoanoano
MIT5Consumption of coal (brown, black) anoanoano
MIT6Consumption of other fossil fuels (propane-butane, heating oil, others)anoanoano
MIT7Spotřeba paliv z KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) v rámci administrativního území obce/čvrtianoanoano
MIT8Transport performance in passenger rail transportanoanoano
MIT9Transport performance in passenger bus and trolleybus transportanoanoano
MIT10Transport performance in air transportanoanoano
MIT11Dopravní výkon v nákladní silniční dopravěanoanoano
MIT12Dopravní výkon v železniční nákladní dopravě anoanoano
MIT13Amount of mixed municipal waste disposed of in landfillsanoanoano
MIT14Amount of mixed municipal waste disposed of by incinerationanoanoano
MIT15Total hazardous waste productionanoanoano
MIT16Wastewater productionanoanoano
MIT17Amount of biodegradable municipal waste (BDMW)anoanoano
GOV1Existence adaptačního plánu/strategie/akčního plánu, management, implementace, sběr dat anoanoanoano
GOV2Podíl finančních prostředků na realizaci adaptačních opatření z celkového rozpočtu města anoanoanoano
GOV3Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánuanoanoanoano
GOV4Podíl finančních prostředků na realizaci mitigačních opatření z celkového rozpočtu městaanoanoanoano
GOV5Podíl budov splňujících definované standardy tepelné propustnosti konstrukce z celkového počtu budov anoanoano
GOV6Podíl světelných míst veřejného osvětlení vyměněných za efektivnější (zdroj, konstrukce) anoanoano
GOV7Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvateleanoanoano
GOV8Celkový výkon náhradních zdrojů na výrobu elektřinyanoanoano
GOV9Podíl veřejných budov ve správě města modernizovaných za účelem adaptace na změnu klimatuanoanoano
GOV10Rozloha plochy území změněné na modrozelenou infrastrukturuanoanoano
GOV11Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výroběanoanoanoano
GOV12Počet osvětových akcí anoanoanoano
GOV13Informace: Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) anoanoanoano
GOV14Zastavění půdy zemědělského půdního fondu (ZPF)anoanoano
GOV15Podíl energie z OZE (biomasa, bioplyn, geotermální energie, tepelná solární energie) ve veřejných budovách ve správě městaanoanoano
GOV16Výroba energie z obnovitelných zdrojů v rámci administrativního území obceanoanoano