Indikátory KLIMASKENu

Použité indikátory

Nižšie je uvedený zoznam všetkých v KLIMASKENe použitých indikátorov. Každý má svoje označenie, ktoré ho priraďuje k jednej z piatich oblastí (popisnej, expozičnej, citlivosti, emisnej bilancie a pripravenosti). Ďalej je naznačené, či ide o indikátor základný alebo plnej verzie KLIMASKENu a či je použiteľný pre hodnotenie celého mesta, mestskej časti, obce alebo budovy. Každý indikátor obsahuje aj metodický list, ktorý je možné stiahnuť po kliknutí na ikonu vpravo.Indikátory pre mestá, mestské časti a obce

Doporučujeme rovněž, abyste si stáhli soubor Pomocné tabulky pro výpočet KLIMASKENu pro města (xls), který Vám pomůže uchovat i vypočítat hodnoty, jenž posléze zadáte k jednotlivým indikátorům expozice, citlivosti a připravenosti města.

Dále je seznam indikátorů pro města:

označenínázov indikátorazákladná verziaplná verziametodický list
POP1Počet obyvateľovanoano53kB
POP2Celková rozlohaanoano52kB
POP3Hustota obyvateľstvaanoano53kB
POP4Poľnohospodárska pôdaanoano53kB
POP5Lesná pôdaanoano53kB
POP6Vodné plochyanoano33kB
POP7Zastavané plochyanoano33kB
POP8Ostatné plochyanoano33kB
POP9Chránené územiaanoano54kB
POP10Obyvatelia žijúci v bytových domochanoano54kB
POP11Obyvatelia žijúcich v rodinných domochanoano33kB
POP12Pripojenie na verejný vodovodanoano32kB
POP13Pripojenie na verejnú kanalizáciuanoano32kB
POP14Výdavky mestaanoano52kB
EXP1Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeruanoano56kB
EXP2Rozdiel počtu tropických dní v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeruanoano57kB
EXP3Rozdiel počtu tropických nocí v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru anoano57kB
EXP4Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeruanoano56kB
EXP5Počet epizód prívalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov anoano56kB
EXP6Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov.anoano55kB
EXP7Podiel záplavového územia vymedzeného čiarou Q100 z celkovej rozlohy administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce.ano53kB
EXP8Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prívaly snehu).anoano56kB
EXP9Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokovanoano56kB
EXP10Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI)anoano58kB
AD1Plochy zelenej infraštruktúry v mesteanoano66kB
AD2Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvalityanoano63kB
AD3Zastavené, spevnené a nepriepustné plochyanoano58kB
AD4Podiel počtu osôb zraniteľnej populácie voči vlnám horúčav z celkového počtu obyvateľovanoano59kB
AD5Podiel územia v meste s rizikom pôdnych zosuvov z celkovej rozlohy administratívneho územiaano55kB
AD6Podiel počtu kritických objektov v rizikovom území ohrozených prívalovými zrážkami z celkového počtu kritických objektov ano59kB
AD7Podiel obyvateľov bývajúcich v záplavovom území Q100 z celkového počtu obyvateľovano58kB
AD8Počet starých ekologických záťaží na území mestaano56kB
AD9Podiel poču obyvateľov bývajúcich v území ohrozenom povodňami z prívalových zrážok z celkového počtu obyvateľovano59kB
AD10Podiel počtu kritických objektov nachádzajúcich sa v záplavovom území riečných záplav Q100 z celkového počtu kritických objektovanoano58kB
AD11Podiel pitnej vody na celkovej spotrebe vody na polievaní verejnej zeleneano55kB
AD12Spotreba pitnej vody obyvateľmi mesta z verejnych zdrojovano56kB
AD13Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obceanoano59kB
AD14Lesné porasty náchylné k ohrozeniu suchomano56kB
AD15Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom územíanoano62kB
AD16Počet mimoriadnych klimatických udalostí anoano56kB
MIT1Spotreba diaľkového teplaanoano57kB
MIT2Spotreba elektrinyanoano56kB
MIT3Spotreba zemného plynuanoano55kB
MIT4Dopravný výkon v individuálnej automobilovej dopraveanoano56kB
MIT5Spotreba uhlia (hnedé, čierne) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obceano57kB
MIT6Spotreba ďalších fosílnych palív (propán-bután, vykurovací olej, ďalšie) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obceano56kB
MIT8Dopravný výkon v osobnej koľajovej dopraveano56kB
MIT9Dopravný výkon v osobnej autobusovej a trolejbusovej doprave ano58kB
MIT10Dopravný výkon v leteckej doprave ano57kB
MIT13Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného skládkovanímano57kB
MIT14Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného spaľovanímano59kB
MIT15Celková produkcia nebezpečného odpaduano56kB
MIT16Produkcia odpadovej vodyano55kB
MIT17Množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO)ano56kB
GOV1Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímyanoano57kB
GOV2Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatreníanoano57kB
GOV3Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánuanoano61kB
GOV4Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obceanoano58kB
GOV5Podiel obytných budov v danom energetickom štandarde podľa potreby tepla na vykurovaniano61kB
GOV6Podiel svetelných miest verejného osvetlenia vymenených za efektívnejšie zdrojano58kB
GOV7Inštalovaný výkon novo nainštalovaných fotovoltických panelov na obyvateľaano52kB
GOV8Celkový výkon náhradných zdrojov na výrobu elektrinyano57kB
GOV9Verejné budovy v správe mesta/mestskej časti/obce renovované za účelom zvýšenia ich adaptability na dopady zmeny klímyano57kB
GOV10Rozloha plochy územia zmeneného na zelenú infraštruktúru ano57kB
GOV11Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobeanoano55kB
GOV12Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy.anoano56kB
GOV13Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovaniaanoano56kB
GOV14Zastavanie pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF)ano58kB
GOV15Podiel energie z OZE (obnoviteľná elektrina, teplo a chlad z obnoviteľných zdrojov) vo verejných budovách v správe mestaano59kB
GOV16Výroba energie z obnoviteľných zdrojov v rámci administratívneho územia obceano58kBIndikátory pre budovy

Pre budovy treba použiť inú metriku, preto sa používa odlišná sada indikátorov..
Odporúčame, aby ste si stiahli súbor Pomocné tabuľky pre výpočet (xls), ktorý vám pomôže vypočítať hodnoty, ktoré neskôr zadáte k jednotlivým indikátorom expozície, citlivosti a pripravenosti.označenínázov indikátorazákladná verziaplná verziametodický list
B-POP1Rok výstavbyanoano52kB
B-POP2Rok významnej obnovy budovyanoano53kB
B-POP3Počet podlaží anoano52kB
B-POP4Počet obyvateľovanoano53kB
B-POP5Zastavaná plochaanoano53kB
B-POP6Obytná plocha (bytov)anoano53kB
B-EX1Povodňové rizikoanoano56kB
B-EX2Ohrozenie technickej infraštruktúry záplavamianoano59kB
B-EX3Ohrozenie stavby extrémnymi meteorologickými javmianoano57kB
B-EX4Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeruanoano57kB
B-AD1Tepelná ochrana obvodových stienanoano61kB
B-AD2Tepelná ochrana strechyanoano58kB
B-AD3Transparentné konštrukcie anoano59kB
B-AD4Tieniace konštrukcie a tienenie konštrukciamianoano60kB
B-AD5Tienenie konštrukciami a zeleňouanoano57kB
B-AD6Vegetačné a štrkové strechyanoano58kB
B-AD7Farebné vyhotovenieanoano60kB
B-AD8Chladiace zariadeniaanoano57kB
B-AD9Vetracie zariadeniaanoano59kB
B-AD10Kapacita budovy na akumuláciu dažďovej vodyanoano61kB
B-EMI1+2Spotreba tepla v budoveanoano
B-EMI3Spotreba elektriny v budoveanoano56kB
B-EMI4Výroba elektriny v budoveanoano56kB
B-EMI5Produkcia zmesového komunálneho odpadu v budoveanoano57kB
B-EMI6Produkcia odpadovej vody v budoveanoano57kB
B-GOV1Technické zabezpečenie budovy pred záplavami a prívalovými zrážkamianoano60kB
B-GOV2Zadržiavanie zrážkovej vody v okolí budovyanoano64kB
B-GOV3Zachytávanie zrážkovej vody na budoveanoano61kB
B-GOV4Zaistenie prevencie proti živelným udalostiamanoano59kB