Indikátory KLIMASKENu

Použité indikátory

Nižšie je uvedený zoznam všetkých v KLIMASKENe použitých indikátorov. Každý má svoje označenie, ktoré ho priraďuje k jednej z piatich oblastí (popisnej, expozičnej, citlivosti, emisnej bilancie a pripravenosti). Ďalej je naznačené, či ide o indikátor základný alebo plnej verzie KLIMASKENu a či je použiteľný pre hodnotenie celého mesta, mestskej časti, obce alebo budovy. Každý indikátor obsahuje aj metodický list, ktorý je možné stiahnuť po kliknutí na ikonu vpravo.Indikátory pre mestá, mestské časti a obce

Doporučujeme rovněž, abyste si stáhli soubor Pomocné tabulky pro výpočet KLIMASKENu pro města (xls), který Vám pomůže uchovat i vypočítat hodnoty, jenž posléze zadáte k jednotlivým indikátorům expozice, citlivosti a připravenosti města.

Dále je seznam indikátorů pro města:

označenínázov indikátorazákladná verziaplná verziametodický list
POP1Počet obyvateľovanoano40kB
POP2Celková rozlohaanoano39kB
POP3Hustota obyvateľstvaanoano39kB
POP4Poľnohospodárska pôdaanoano40kB
POP5Lesná pôdaanoano40kB
POP6Vodné plochyanoano41kB
POP7Zastavané plochyanoano40kB
POP8Ostatné plochyanoano40kB
POP9Chránené územiaanoano42kB
POP10Obyvatelia žijúci v bytových domochanoano41kB
POP11Obyvatelia žijúcich v rodinných domochanoano41kB
POP12Pripojenie na verejný vodovodanoano39kB
POP13Pripojenie na verejnú kanalizáciuanoano40kB
POP14Výdavky mestaanoano38kB
EXP1Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeruanoano44kB
EXP2Rozdiel počtu tropických dní za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeruanoano44kB
EXP3Rozdiel počtu tropických nocí za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru anoano44kB
EXP4Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeruanoano44kB
EXP5Počet epizód prívalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov anoano43kB
EXP6Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov.anoano42kB
EXP7Podiel záplavového územia vymedzeného čiarou Q100 z celkovej rozlohy administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce.ano42kB
EXP8Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prívaly snehu).anoano43kB
EXP9Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokovanoano43kB
EXP10Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI)anoano45kB
AD1Plochy zelenej infraštruktúry v mesteanoano53kB
AD2Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvalityanoano50kB
AD3Zastavené, spevnené a nepriepustné plochyanoano45kB
AD4Podiel počtu osôb zraniteľnej populácie voči vlnám horúčav z celkového počtu obyvateľovanoano46kB
AD5Podiel územia v meste s rizikom pôdnych zosuvov z celkovej rozlohy administratívneho územiaano42kB
AD6Podiel počtu kritických objektov v rizikovom území ohrozených prívalovými zrážkami z celkového počtu kritických objektov ano46kB
AD7Podiel obyvateľov bývajúcich v záplavovom území Q100 z celkového počtu obyvateľovano45kB
AD8Počet starých ekologických záťaží na území mestaano43kB
AD9Podiel poču obyvateľov bývajúcich v území ohrozenom povodňami z prívalových zrážok z celkového počtu obyvateľovano46kB
AD10Podiel počtu kritických objektov nachádzajúcich sa v záplavovom území riečných záplav Q100 z celkového počtu kritických objektovanoano45kB
AD11Podiel pitnej vody na celkovej spotrebe vody na polievaní verejnej zeleneano42kB
AD12Spotreba pitnej vody obyvateľmi mesta z verejnych zdrojovano43kB
AD13Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obceanoano46kB
AD14Lesné porasty náchylné k ohrozeniu suchomano43kB
AD15Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom územíanoano50kB
AD16Počet mimoriadnych klimatických udalostí anoano43kB
EMI1Spotreba diaľkového teplaanoano48kB
EMI2Spotreba elektrinyanoano44kB
EMI3Spotreba zemného plynuanoano44kB
EMI4Dopravný výkon v individuálnej automobilovej dopraveanoano45kB
EMI5Spotreba uhlia (hnedé, čierne) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obceano44kB
EMI6Spotreba ďalších fosílnych palív (propán-bután, vykurovací olej, ďalšie) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obceano44kB
EMI8Dopravný výkon v osobnej koľajovej dopraveano45kB
EMI9Dopravný výkon v osobnej autobusovej a trolejbusovej doprave ano46kB
EMI10Dopravný výkon v leteckej doprave ano44kB
EMI13Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného skládkovanímano44kB
EMI14Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného spaľovanímano46kB
EMI15Celková produkcia nebezpečného odpaduano45kB
EMI16Produkcia odpadovej vodyano44kB
EMI17Množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO)ano46kB
GOV1Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímyanoano48kB
GOV2Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatreníanoano44kB
GOV3Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánuanoano48kB
GOV4Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obceanoano46kB
GOV5Podiel obytných budov v danom energetickom štandarde podľa potreby tepla na vykurovaniano48kB
GOV6Podiel svetelných miest verejného osvetlenia vymenených za efektívnejšie zdrojano45kB
GOV7Inštalovaný výkon novo nainštalovaných fotovoltických panelov na obyvateľaano50kB
GOV8Celkový výkon náhradných zdrojov na výrobu elektrinyano44kB
GOV9Verejné budovy v správe mesta/mestskej časti/obce renovované za účelom zvýšenia ich adaptability na dopady zmeny klímyano45kB
GOV10Rozloha plochy územia zmeneného na zelenú infraštruktúru ano45kB
GOV11Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobeanoano42kB
GOV12Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy.anoano43kB
GOV13Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovaniaanoano43kB
GOV14Zastavanie pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF)ano46kB
GOV15Podiel energie z OZE (obnoviteľná elektrina, teplo a chlad z obnoviteľných zdrojov) vo verejných budovách v správe mestaano46kB
GOV16Výroba energie z obnoviteľných zdrojov v rámci administratívneho územia mesta / miestne části/ obceano46kBIndikátory pre budovy

Pre budovy treba použiť inú metriku, preto sa používa odlišná sada indikátorov..
Odporúčame, aby ste si stiahli súbor Pomocné tabuľky pre výpočet (xls), ktorý vám pomôže vypočítať hodnoty, ktoré neskôr zadáte k jednotlivým indikátorom expozície, citlivosti a pripravenosti.označenínázov indikátorametodický list
B-POP1Rok výstavby39kB
B-POP2Rok významnej obnovy budovy40kB
B-POP3Počet podlaží 39kB
B-POP4Počet obyvateľov44kB
B-POP5Zastavaná plocha39kB
B-POP6Obytná plocha (bytov)40kB
B-EX1Povodňové riziko43kB
B-EX2Ohrozenie technickej infraštruktúry záplavami47kB
B-EX3Ohrozenie stavby extrémnymi meteorologickými javmi44kB
B-EX4Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru44kB
B-AD1Tepelná ochrana obvodových stien49kB
B-AD2Tepelná ochrana strechy45kB
B-AD3Transparentné konštrukcie 46kB
B-AD4Tieniace konštrukcie a tienenie konštrukciami47kB
B-AD5Tienenie konštrukciami a zeleňou45kB
B-AD6Vegetačné a štrkové strechy46kB
B-AD7Farebné vyhotovenie47kB
B-AD8Chladiace zariadenia43kB
B-AD9Vetracie zariadenia46kB
B-AD10Kapacita budovy na akumuláciu dažďovej vody49kB
B-EMI12Spotreba tepla v budove43kB
B-EMI3Spotreba elektriny v budove43kB
B-EMI4Výroba elektriny v budove43kB
B-EMI5Produkcia zmesového komunálneho odpadu v budove44kB
B-EMI6Produkcia odpadovej vody v budove44kB
B-GOV1Technické zabezpečenie budovy pred záplavami a prívalovými zrážkami48kB
B-GOV2Zadržiavanie zrážkovej vody v okolí budovy51kB
B-GOV3Zachytávanie zrážkovej vody na budove48kB
B-GOV4Zaistenie prevencie proti živelným udalostiam46kB


Tato webová stránka používá soubory cookies

Na tomto webu používáme soubory cookies, a to k zajištění správné funkčnosti, optimalizaci, pro analýzu rozsahu a statistiky. Získané údaje jsou anonymní a sdílíme je s našimi partnery, kteří se o provoz a fungování webových stránek starají. Bez Vašeho souhlasu můžeme ukládat pouze ty cookies, které jsou nezbytné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní cookies potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoliv udělit nebo odvolat v nastavení cookies.

Nezbytné cookies jsou ty, bez kterých stránka nemůže správně fungovat. Neobejdeme se bez cookies pro uložení přihlášení.

Preferenční cookies nám umožňují zapamatovat si vaše nastavení, například filtrování a řazení nebo jazyk.

Statistické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak naše stránky používáte. Využíváme službu třetí strany, která je zavázána sbírat data anonymně – pro správné fungování ale vyžaduje cookies.

NezbytnéNastaveníSouhlasím se všemi