Indikátory Klimaskenu

Použité indikátory

Níže je uveden seznam všech v klimaskenu použitých indikátorů. Každý má své označení, které jej přiřazuje k jedné z pěti oblastí (popisné, expoziční, citlivostní, emisní bilancea připravenosti). Dále je naznačeno, zda se jedná o indikátor základní nebo plné verze klimaskenu a zda je použitelný pro hodnocení celého města, městské části nebo budovy. Každý indikátor obsahuje i metodický list, který je možné stáhnout po kliknutí na ikonu vpravo.Indikátory pro města a městské části

označenínázev indikátoruzákladní verzeplná verzemetodický list
POP1Počet obyvateľovanoano
POP2Celková rozlohaanoano
POP3Hustota obyvateľstvaanoano
POP4Poľnohospodárska pôdaanoano
POP5Lesná pôdaanoano
POP6Vodné plochyanoano
POP7Zastavané plochyanoano
POP8Ostatné plochyanoano
POP9Chránené územiaanoano
POP10Obyvatelia žijúci v bytových domochanoano
POP11Obyvatelia žijúcich v rodinných domochanoano
POP12Pripojenie na verejný vodovodanoano
POP13Pripojenie na verejnú kanalizáciuanoano
POP16Výdavky mestaanoano
EXP1Průměrná roční teplota vzduchuanoano
EXP2Rozdiel počtu tropických dní v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeruanoano
EXP3Rozdiel počtu tropických nocí v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru anoano
EXP4Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeruanoano
EXP5Počet epizód prívalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov anoano
EXP6Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov.anoano
EXP7Podiel záplavového územia vymedzeného čiarou Q100 z celkovej rozlohy administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce.ano
EXP8Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prívaly snehu).anoano
EXP9Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokovanoano
EXP10Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI)anoano
AD1Plochy zelenej infraštruktúry v mesteanoano
AD2Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvalityanoano
AD3Zastavené, spevnené a nepriepustné plochyanoano
AD4Populácia najviac zraniteľná na vlny horúčavanoano
AD5Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území ano
AD6Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů ano
AD7Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatelano
AD8Počet starých ekologických zátěží na území městaano
AD9Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatelano
AD10Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektůanoano
AD11Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleněano
AD12Spotřeba pitné vody obyvateli města z veřejných zdrojůano
AD13Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obceanoano
AD14Lesné porasty náchylné k ohrozeniu suchomano
AD15Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom územíanoano
AD16Počet mimoriadnych klimatických udalostí anoano
MIT1aEmisní faktor dálkového teplaanoano
MIT1Spotreba diaľkového teplaanoano
MIT2Spotreba elektrinyanoano
MIT3Spotreba zemného plynuanoano
MIT4Dopravný výkon v individuálnej automobilovej dopraveanoano
MIT5Spotreba uhlia (hnedé, čierne) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obceano
MIT6Spotreba ďalších fosílnych palív (propán-bután, vykurovací olej, ďalšie) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obceano
MIT8Dopravný výkon v osobnej koľajovej dopraveano
MIT9Dopravný výkon v osobnej autobusovej a trolejbusovej doprave ano
MIT10Dopravný výkon v leteckej doprave ano
MIT13Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného skládkovanímano
MIT14Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného spaľovanímano
MIT15Celková produkcia nebezpečného odpaduano
MIT16Produkcia odpadovej vodyano
MIT17Množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO)ano
GOV1Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímyanoano
GOV2Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatreníanoano
GOV3Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánuanoano
GOV4Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obceanoano
GOV5Podiel obytných budov v danom energetickom štandarde podľa potreby tepla na vykurovaniano
GOV6Podiel svetelných miest verejného osvetlenia vymenených za efektívnejšie zdrojano
GOV7Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvateleano
GOV8Celkový výkon náhradných zdrojov na výrobu elektrinyano
GOV9Veřejné budovy ve správě města/městské části/obce renovované za účelem zvýšení jejich adaptability na dopady změny klimatu.ano
GOV10Rozloha plochy územia zmeneného na zelenú infraštruktúru ano
GOV11Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobeanoano
GOV12Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy.anoano
GOV13Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovaniaanoano
GOV14Zastavanie pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF)ano
GOV15Podíl energie z OZE (biomasa, bioplyn, geotermální energie, tepelná solární energie) ve veřejných budovách ve správě městaano
GOV16Výroba energie z obnovitelných zdrojů v rámci administrativního území obceanoIndikátory pro budovy

Pro budovy je třeba použít jinou metriku, proto se používá odlišná sada indikátorů:označenínázev indikátoruzákladní verzeplná verzemetodický list
B-POP1Rok výstavbyanoano
B-POP2Rok významnej obnovy budovyanoano
B-POP3Počet podlaží anoano
B-POP4Počet obyvatelanoano
B-POP5Zastavaná plochaanoano
B-POP6Obytná plocha (bytov)anoano
B-EX1Povodňové rizikoanoano
B-EX2Ohrozenie technickej infraštruktúry záplavamianoano
B-EX3Ohrozenie stavby extrémnymi meteorologickými javmianoano
B-AD1aTepelná ochrana obvodových stienanoano
B-AD1bTepelná ochrana strechyanoano
B-AD2Transparentné konštrukcie anoano
B-AD3Tieniace konštrukcie a tienenie konštrukciamianoano
B-AD4Tienenie konštrukciami a zeleňouanoano
B-AD5Vegetačné a štrkové strechyanoano
B-AD6Farebné vyhotovenieanoano
B-AD7Chladiace zariadeniaanoano
B-AD8Vetracie zariadeniaanoano
B-AD9Technické zabezpečenie budovy pred záplavami a prívalovými zrážkamianoano
B-AD10Zadržiavanie zrážkovej vody v okolí budovyanoano
B-AD11Zachytávanie zrážkovej vody na budoveanoano
B-AD12Kapacita budovy na akumuláciu dažďovej vodyanoano
B-GOV1Zaistenie prevencie proti živelným udalostiamanoano