Indikátory Klimaskenu

Použité indikátory

Níže je uveden seznam všech v klimaskenu použitých indikátorů. Každý má své označení, které jej přiřazuje k jedné z pěti oblastí (popisné, expoziční, citlivostní, emisní bilancea připravenosti). Dále je naznačeno, zda se jedná o indikátor základní nebo plné verze klimaskenu a zda je použitelný pro hodnocení celého města, městské části nebo budovy. Každý indikátor obsahuje i metodický list, který je možné stáhnout po kliknutí na ikonu vpravo.
označenínázev indikátoruzákladní verzeplná verzeměstaměstské částibudovy
POP1Počet obyvateľovanoanoanoano
POP1BPočet obyvatel budovyanoanoano
POP2Celková rozlohaanoanoanoano
POP3Hustota obyvateľstvaanoanoanoano
POP4Poľnohospodárska pôdaanoanoanoano
POP5Lesná pôdaanoanoanoano
POP6Vodné plochyanoanoanoano
POP7Zastavané plochyanoanoanoano
POP8Ostatné plochyanoanoanoano
POP9Chránené územiaanoanoanoano
POP10Obyvatelia žijúci v bytových domochanoanoanoano
POP11Obyvatelia žijúcich v rodinných domochanoanoanoano
POP12Pripojenie na verejný vodovodanoanoanoano
POP13Pripojenie na verejnú kanalizáciuanoanoanoano
POP14Hustota hlavnej cestnej komunikačnej sieteanoanoano
POP15Hustota osobnej vlakovej komunikačnej sieteanoanoano
POP16Výdavky mestaanoanoanoano
EXP1Průměrná roční teplota vzduchuanoanoanoano
EXP2Tropické dnianoanoanoano
EXP3Tropické nocianoanoanoano
EXP4Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměruanoanoanoano
EXP5Počet epizod přívalových povodní v minulosti za posledních 5 letanoanoanoano
EXP6Riečne záplavy v minulostianoanoanoano
EXP7Podiel záplavového územiaanoanoano
EXP8Výskyt extrémnych meteorologických javov v minulostianoanoanoano
EXP9Hydrologické sucho za posledných 5 rokov anoanoanoano
EXP10Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI) anoanoanoano
AD1Plochy zelenej infraštruktúry v mesteanoanoanoano
AD2Dostupnosť plôch parkov, lesoparkov a iných typov verejnej zelene zodpovedajúcej kvalityanoanoanoano
AD3Zastavené, spevnené a nepriepustné plochyanoanoanoano
AD4Populácia najviac zraniteľná na vlny horúčavanoanoanoano
AD5Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území anoanoano
AD6Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů anoanoano
AD7Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatelanoanoano
AD8Počet starých ekologických zátěží na území městaanoanoano
AD9Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatelanoanoano
AD10Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektůanoanoanoano
AD11Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleněanoanoano
AD12Spotřeba pitné vody obyvateli města z veřejných zdrojůanoanoano
AD13Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města na obyvatele anoanoanoano
AD14Lesní porosty náchylné k ohrožení suchem anoanoano
AD15Kapacita retenčních nádrží pro zadržení srážkových vod v území anoanoanoano
AD16Počet mimořádných událostí anoanoanoano
MIT1aEmisní faktor dálkového teplaanoanoanoano
MIT2Spotreba elektrinyanoanoanoano
MIT1Spotreba diaľkového teplaanoanoanoano
MIT3Spotreba zemného plynuanoanoanoano
MIT4Dopravný výkon v individuálnej automobilovej dopraveanoanoanoano
MIT5Spotřeba uhlí (hnědé, černé)anoanoano
MIT6Spotreba ďalších fosílnych palív (propán-bután, vykurovací olej, ďalšie)anoanoano
MIT7Spotřeba paliv z KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) v rámci administrativního území obce/čvrtianoanoano
MIT8Dopravný výkon v osobnej koľajovej dopraveanoanoano
MIT9Dopravní výkon v autobusové dopravěanoanoano
MIT10Dopravní výkon v letecké dopravěanoanoano
MIT11Dopravní výkon v nákladní silniční dopravěanoanoano
MIT12Dopravní výkon v železniční nákladní dopravě anoanoano
MIT13Množství komunálního odpadu zneškodněného skládkovánímanoanoano
MIT14Množství komunálního odpadu zneškodněného spalovánímanoanoano
MIT15Celková produkcia nebezpečného odpaduanoanoano
MIT16Produkcia odpadovej vodyanoanoano
MIT17Množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO)anoanoano
GOV1Existence adaptačního plánu/strategie/akčního plánu, management, implementace, sběr dat anoanoanoano
GOV2Podíl finančních prostředků na realizaci adaptačních opatření z celkového rozpočtu města anoanoanoano
GOV3Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánuanoanoanoano
GOV4Podíl finančních prostředků na realizaci mitigačních opatření z celkového rozpočtu městaanoanoanoano
GOV5Podíl budov splňujících definované standardy tepelné propustnosti konstrukce z celkového počtu budov anoanoano
GOV6Podíl světelných míst veřejného osvětlení vyměněných za efektivnější (zdroj, konstrukce) anoanoano
GOV7Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvateleanoanoano
GOV8Celkový výkon náhradních zdrojů na výrobu elektřinyanoanoano
GOV9Podíl veřejných budov ve správě města modernizovaných za účelem adaptace na změnu klimatuanoanoano
GOV10Rozloha plochy území změněné na modrozelenou infrastrukturuanoanoano
GOV11Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výroběanoanoanoano
GOV12Počet osvetových akcí anoanoanoano
GOV13Informace: Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) anoanoanoano
GOV14Zastavění půdy zemědělského půdního fondu (ZPF)anoanoano
GOV15Podíl energie z OZE (biomasa, bioplyn, geotermální energie, tepelná solární energie) ve veřejných budovách ve správě městaanoanoano
GOV16Výroba energie z obnovitelných zdrojů v rámci administrativního území obceanoanoano